Pơk uănh mông nar djăt: 25/5/2019

VOV4.M’nông: Lo\ tâm bôk nau r[u\n tal 7, lơ 24/5, Quốc hội tâm nchră ta ngih r[u\n mpeh du đê| nkô| nau hôm êng êng bah nau nchrăp Luật mât soay (rgâl nkra). Kêng măng, Quốc hội djăt nau mbơh ndrel tâm nchră ta rmôt mpeh nau nchrăp Luật rgâl mhe, ntop tay du đê| điều bah Luật [ư nau kan Chính phủ ndrel Luật [ư n’gâng kan tâm nkuăl, nau nchrăp luật rgâl mhe, ntop tay du đê| điều bah Luật [ư nau kan Chính phủ ndrel Luật [ư gleh tay n’gâng kan đah nau kan rgâl nkra, ntop tay rgum tâm nau kan koh gleg ntrong kan hành chính ngih dak. Luật rgâl nkra, ntop tay du đê| điều bah Luật cán bộ, công chức ndrel Luật viên chức geh du đê| nau mhe gay nkah njrăng lah mô geh ntru\nh tay đah nu\ih rđau kan, mât nau kan tâm ntu\k kan ndâk njêng nsum lah công chức, [ư nau kan rgum năl năm kan đah nu\ih kan mhe săch lăp./.

Nu\ih rblang: H’Thi

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng