Pơk uănh mông nar djăt: 19/10/2019

VOV4.M’nông: Đah rnoh hvi bơi 65ha, đah rlău 187.000 păng pil rhôp điện măt nar, uănh n’gơr bah kalơ yôk ju\r, nhih máy điện măt nar Cư Jút (thị trấn Ea T’Ling, nkuâl Cư Jut, n’gor Dak Nông) ns^t tay tơm u\nh nar kloh ue\h. Bah năp nê, “dâng u\nh nar” dja lah nkual neh sât blak, đah ăp ntil tơm tăm săk geh đêt, ns^t wa\ng sa mô âk.

Nô Nguyễn Văn Đức, nu^h mât điện măt nar Cư Jút an g^t, lôch rnôk lăp kan, rnoh nu^h kan dơi tâm pă [ư 2 mpôl tâm pleh gay đăp mpăn nău kan. Bol ma mât tât rlău 187 rbăn păng pil, yơn mpôl cán bộ dơn kan kalơ máy tính dơm n’hanh mât uănh nău kan ma camera [oh tât ntu\k rgum tơm. Rmôt mât bôk kan way hăn uănh nđôi păng pil, way jut mât kloh pil gay nău nchuăt do\ng đăp mpăn, dăng lăp măt nar du\t âk.

“Nău kan bah ăp oh nô ta aơ lah tâm pleh hăn treng uănh ndơ ntru\p n’hanh njrăng uănh nsum bah nhih máy tâm mông gu\ kan, lah du đêt păng pil geh khuch ri nău kan bah oh nô lah hăn ntru\p rgâl, mô lah du đêt ndrơng pil geh rhuh ri mbra n’hao tay. Mpeh mông pơk dăng ri ntơm bah 11 mông nar tât 1 mông kêng măng (Rnoh nar du\t duh), hôm pơk r^ng ntơm bah 6 mông ôi tât 6 mông kêng măng”

Wa Lưu Phúc Anh, Groi giám đốc Nhih máy Điện măt nar Cư Jút an g^t, nu^h tơm ntuh kơl lah Công ty cổ phần Thuỵ điện Miền Trung ho\ hăn uănh năl âk ntu\k lam dak n’hanh kêng du\t ta nkual Cư Jut, n’gor  Dak Nông geh măt nar duh du\t ue\h, rnoh jong mông nar duh ăp năm r^ng geh nklăp 2.600 mông. Trong têl điện, ntu\k ntô ndơ do\ng ăp to\ng. Tâm rnôk trôk nar ta aơ đăp mpăn, đêt geh tât trôk nar lơh jêng nu^h tơm ntuh kơl ho\ ntuh kơl rlău 1.300 rmen prăk gay rdâk njêng Nhih máy điện măt nar đah công suất 50MW. Nhih máy ho\ lăp do\ng đah rnoh âk geh điện nchrăp lah 90 rkeh KWh/năm đah ns^t geh nklăp 200 rmen prăk, n’hanh nchrăp tâm 9 năm mbra mplơ\ le\ rngôch tơm prăk ntuh kơl.

“Rnoh duh măt nar bah Dak Nông, lơn lah Cư Jút lah nkual geh du\t ue\h. Lơn lah ta ntu\k sơch [ư nhih máy geh âk ntu\k dơh kơt dăch kêng trong rse 110KV, nar duh ue\h. N’hanh lôch pah kan đah n’gâng kan ta ntu\k ri n’gâng kan ta ntu\k du\t rah rơch n’hanh ntop kơl du\t âk. Rnoh âk điện ăp khay geh nklăp 7 rkeh KWh, rnoh âk geh điện ntơm bah nchuăt do\ng 20/4 tât a[aơ ho\ n’glăp tâm trong rse điện ngih dak lah rlău 31 rkeh Kwh, rgop hu\ch bah mô to\ng điện bah neh dak tâm ban kơt bah ir roh hoach điện năng tâm nkual”.

Wa Nguyễn Văn Trình, Groi giám đốc Công ty Điện lực Dak Nông an g^t, nău [ư nhih máy điện s^t jêng taym, tâm nê, geh điện măt nar dôl dơi Chính phủ ntru\t nsôr. Aơ lah trong hăn du\t khlay, tâm rnôk ăp ntil u\nh nar way ơm kơt thuỷ điện, nhiệt điện nar lơn ma hu\ch rnoh âk tâm ban kơt nău tâm rlong đo\ng.

“Nhih máy điện măt nar bah Tổng Công ty Điện lực Miền Trung pơk so\ng dăng tât trong rse 110KV ho\ rgop an hao geh tay tơm điện ta ntu\k, ta nkuâl, n’hanh [ư an nău đăp mpăn trong rse điện, điện áp bah Dak Nông mbra ue\h lơn đo\ng. Măt êng păng lah du tơm điện kơi ntop tay du\t ue\h, du\t khlay tâm rnôk nău n’hao âk phụ tải bah lam dak lah nsum n’hanh Dak Nông lah êng a[aơ rlău 10%”.

T^ng wa Nghiêm Hồng Quang, Groi kruanh UBND nkuâl Cư Jút nkoch, a[aơ nkuâl geh 2 ntu\k [ư điện măt nar ho\ do\ng tăch rgâl đah công suất bơi 95MW, le\ rngôch tơm prăk ntuh kơl rlău 2.200 rmen prăk. Nău ntuh kơl ăp trong nchrăp kan điện măt nar ho\ ndăn do\ng dơi ăp săk geh bah nkuâl. Âk ntu\k neh ntu sât blak, way geh kro phan, kroh dak to\ tâm khay wai dôl jêng nkual neh ton săk geh du\t âk an ăp trong nchrăp ntuh kơl u\nh điện măt nar têh.

“A[aơ nău dơi geh bôk năp đah nkuâl lah dăp rgum rgâl jâng wa\ng sa, tâl 2 lah n’hao so\k geh an ngân sách nkuâl, tâl 3 lah nta joi nău kan an nu^h [on lan ta ntu\k, nê lah ăp nău tât ring tam saơ kloh na nê|, du\t ue\h bah trong nchrăp kan. Tâm let năp tay đah nău dơn kan n’hanh u\ch ro\ng bah nkuâl ri trong nchrăp kan dja mât ue\h nău dơi tam. Khlay đo\ng lah trong nchrăp kan lăp tâm nău rêh ri mbra geh ring tam, rêng tât doanh nghiệp, ăp nu^h ntuh kơl geh tay nău nsing nơm lah rnôk tât nkuâl Cư Jút mbra dơi wơt rhơn n’hanh nta trong dơh”./.

Nu^h nchih rblang: Điểu Thân

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng