Pơk uănh mông nar djăt: 3/2/2016

VOV4.M’nông – Rmôt kan dak si lam ntur neh (WHO) mhe mbơh nău hao âk bah ăp nu\ih koet nte bah ndul me âk ta Nam Mỹ “du\t geh đah” virus Zika [ư n’hanh uănh aơ lah nkô| nău to\ng gay jêng nu nău ndal lam ntur neh mpeh dak si. Ntoh ngơi đah ăp nu\ih nchih nău mhe jêh rơh r[u\n bah Uỷ ban mbơh ndal ta Geneva (Thuỵ Sĩ), Kruanh Rmôt kan dak si lam ntur neh Margaret Chan an g^t, le\ rngôch nu\ih way kan mpeh tâm Uỷ ban aơ m^n lah geh âk nău hôm e tâm krêp đah virus Zika ntưp bah măch n’hanh nău hao âk nu\ih kon se oh bê geh nău bôk n’hanh rngok jêt ndal. Rmôt kan dak si lam ntur neh mbơh aơ lah “nu nău mbơh ndal mpeh dak si nsum mpôl” ta lam ntur neh. A[aơ le\ geh 31 dak n’hanh nkual neh djôt dơn virus Zika lăp mô lah gu\ rêh.

Nu\ih rblang: Y Sưng Phê Ja

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng