Pơk uănh mông nar djăt: 6/12/2019

VOV4.M’nông: Rmôt kan ntoh măt Quốc hội bah n’gor Lâm Đồng geh nar tâm mâp nu\ih [on lan ta xã Đức Phổ (nkuăl Cát Tiên) dnrel nu\ih [on lan xã An Nhơn (nkuăl Đạ Tẻh). Tâm ăp nar tâm mâp, rmôt kan ntoh măt Quốc hội mbơh đah [on lan gi\t ăp nau tă geh bah rơh r[u\n tal 8, nau kan hun hao văng sa rêh jêng bah n’gor Lâm Đồng tâm năm 2019, nau tă geh bah nau kan bah ntoh măt Quốc hội gưl XIV ntu\k kan n’gor Lâm Đồng ta rơh r[u\n tal 8, Quốc hội gưl XIV.

Jêh geh djăt nau tă dơi geh bah rơh r[u\n tal 8, nu\ih [on lan tâm nkuăl aơ ntoh nau rnơm, rhơn bah năp nau dơi bah rơh r[u\n ndrel nau kan ueh bah rmôt kan ntoh măt Quốc hội gưl XIV ntu\k kan n’gor Lâm Đồng tâm rơh r[u\n tal 8. Nu\ih [on lan ko\ ndơ\ luh nau đă, nau mbơh geh tât nau kan ntuh kơl ndâk nkra, ntu\k ntu gu\ âm, neh dak-rnă njrăng, trong hoch dak…Rmôt kan ntoh măt Quốc hội Lâm Đồng mra rgum tâm nau [ư kloh ăp nau kan ma [on lan đă, nkre kơp dơn, djăt ndrel ton mra mbơh bah năp Quốc hội tâm rơh r[u\n tât./.

Nu\ih rblang: H’Thi

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng