Pơk uănh mông nar djăt: 30/11/2019

          VOV4.M’nông –   Ơi wa, geh tâm rnôk lam dak dôl nsrôih jêh ăp nău r[o\ng wa\ng sa rêh jêng r[o\ng tât đại hội đảng ăp gưl, Đại hội rnoi mpôl đêt n’gor Dak Lak m^n nkô| nău lah “Nu^h [on lan ăp rnoi mpôl đêt n’gor Dak Lak mât ue\h tâm rnglăp n’hanh hun hao”. N’hêl na nê|, tâm rnglăp lah nkô| nău bôk năp gay hun hao. Đah geh êng 49 rnoi mpôl đêt gu\ rêh ta Dak Lak, n’gor le\ [ư nău tâm rnglăp mhâm mêh ?

 

          Wa Lê Ngọc Vinh: - Nău ndâk njêng tâm rnglăp lam rnoi mpôl đêt ta n’gor dơn geh nău kơl mro bah n’gor uỷ, HĐND, UBND n’hanh lơn lah trong kan ăp gưl n’gâng kan [on lan bah n’gor ju\r [on lan. Jêng dơi lah, rgum tâm rnglăp ăp rnoi mpôl na nao dơi nâp nâl. Nău ne\, dơi saơ tă bah ăp ntrong kan tâm rlong ro\ng dak kơt ntrong kan ndâk njêng thôn [on mhe; [ư t^ng ăp nău kơl rnoi mpôl đêt, lơn lah tâm kơl [ư t^ng ăp bôk nău kơl ju\t n’hu\ch ach o, jêng năm bah năp, nău kơl tâm rnglăp ăp rnoi mpôl đêt dơi [ư, rnă njrăng chính trị dơi nâp nâl.

- Na nê| ju\t n’hu\cha cho lah du nău kơl têh bah Đảng, Ngih dak he n’hanh dơi ua\nh khlay [ư t^ng tâm nkual rnoi mpôl đêt. Ndr^ n’gor Dak lak le\ [ư bôk nău kan aơ m’hâm mêh wa ?

Wa Lê Ngọc Vinh: - A[aơ le\ [ư geh săk rnglăy ăp bôk nău kan bah TW, nt^t nsa bôk nău kan 135 ndâk njêng ntung trong nkual jêr jo\t; jêh ne\ bôk nău kan 755 aơ lah 285 mpeh nău kơl mkra neh gu\ an [on lan jêr jo\t, rlău ma ne\ hôm geh ăp nău kơl đăp mpăn nău rêh jêng êng dơi [ư, yor r^ tâm trong kan ju\t n’hu\ch ach o geh âk săk rnglăy ue\h, rnoh rnăk ach o hu\ch ăp năm bah 2,5 tât 3%, rnoh rnăk ach o nkual rnoi mpôl đêt ri hu\ch bah 3 tât 4%, lơn lah ăp xă du\t jêr jo\t n’hu\ch ngăch tât 4% tâm du năm.

- Đah Tây Nguyên lah nsum, Dak Lak lah êng, rnoh rnăk ach o hôm âk, ndr^ n’gor năl moh nkô| nău mêh ?

Wa Lê Ngọc Vinh: - Nkô| nău [ư rnoh rnăk ach o hôm e âk, ne\ lah bôk năp mô to\ng neh nkra njêng; tal 2 lah rnoh trơn gu\ dah ro\ng rlău nău nchrăp hôm e âk; tal 3 nu^h kan ntuh kơl an nkual rnoi mpôl đêt mô to\ng, jêr jo\t. a[aơ, êng mpeh nău  kơl ntuh kơl an nkual rnoi mpôl đêt hôm e tât 118 sam [u\t, yơn lah nu^h ntuh kơl t^ng nău kơl lo\ mô dơi tâm di nău u\ch, jêng trong kan ju\t n’hu\ch ach o nkual rnoi mpôl đêt hôm e jêr jo\t, lơn lah ăp nkual du\t jêr jo\t, a[aơ n’gor geh 50 xă nkual 3, 20 rbăn rnăk ach o geh nău kơl 30A ri hôm e du\t jêr jo\t n’hanh knơm tâm tơm prăk Trung ương.

- Dơi năl nkô| nău ji ngot ach o n’hanh jêr jo\t tâm trong kan aơ. Dak Lak geh trong mkra moh nău gay kơl [on lan ju\t n’hu\ch ach o mêh ?

Wa Lê Ngọc Vinh: - Tâm năm tât, mpôl hên rgum kơl lor nău kơl mkra neh gu\, neh tuch tăm an ăp rnăk rnoi mpôl đêt hôm e mô to\ng neh, tal 2 lah pơk hvi ăp ntrong kan ntop kơl hun hao nkra njêng, geh săk rnglăy tâm nkual rnoi mpôl đêt; tal 3 lah uănh m^n trong kan jao an khoa học công nghệ an kônh wa tuch tăm, r[o\ng tât jâng lo\ mir geh rnoh khlay ndơ; lơn lah nt^m nti an druh ndăm rnoi mpôl đêt geh nău kan.

- Đại hội đại biểu ăp rnoi mpôl đêt n’gor Dak Lak rơh tal 3 năm 2019 le\ lôch ue\h. Dăn wa an g^t, ăp trong r[o\ng têh bah n’gor tâm năm tât gay [ư nău kơl rnoi mpôl đêt t^ng nău nsrôih le\ n’gluh an ta đại hội m’hâm mêh ?

Wa Lê Ngọc Vinh: - Tâm năm tât, Dak Lak mpôl hên m^n rgum du đêt trong mkra khlay, bôk năp lah n’hao nt^m rđau, nt^m rđau bah ăp gưl uỷ đảng, n’gâng kan, n’hanh rmôt kan nsum mpôl đah tâm rnglăp rnoi mpôl le\ rngôch; [ư t^ng ăp nău kơl rnoi đêt n’hanh ntrong leo tâm rlong ro\ng dak, uănh aơ lah nău kan [a [ơ n’hanh khlay bah gưl uỷ, rmôt kan đảng, n’gâng kan [on lan. Măt trận, nsum mpôl bah n’gor tât nkuăl, xă; tal 2 lah ntrôl dăng trong kan nkoch trêng, nt^m nti tâm rnglăp rnoi mpôl n’hanh nău kơl rnoi mpôl bah đảng, ngih dak an ăp cán bộ, đảng viên n’hanh nu^h [on lan; tal 3 lah uănh khlay trong kan ntru\t nsôr tuch tăm, ntru\t nsôr nt^m [on lan ăp rnoi mpôl đêt rgâl ntil tơm tăm, mpa rong t^ng trong ndoh ndơ; ndâk njêng mbơh rblang n’hanh pơk hvi ăp ntrong kan nkra njêng geh săk rnglăy; ntrôl dăng kơt do\ng khoa học tâm nkra njêng; trong mkra tay, khlay ngăn lah ntrôl dăng nt^m nti tâm nkaul rnoi mpôl đêt lăp pah kan; du trong mkra khlay lor lah [ư ue\h trong kan dăp rgum cán bộ nu^h rnoi mpôl đêt, nău kơl đah nu^h dơi nsing nơm.

Dăn lah ue\h wa.

 

Nu\ih rblang: Y Sưng Phê Ja

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng