Pơk uănh mông nar djăt: 27/4/2020

VOV4.Mnông- Du rơh kahg^t ăp nar lễ têh tâm năm n’hanh vơt rhơn Đại hội Đảng ăp gâl, geh nău kơl an bâh UBND n’gor, Hội văn học –Nghệ thuật n’gor Kon Tum rgo\ jă rơh m^n rklă văn học-Nghệ thuật năm 2020. rơh rgo\ jă m^n rklă văn học-Nghệ thuật năm 2020 yor Hội văn học-Nghệ thuật n’gor Kon Tum rgo\ jă bôk năp geh [ư du\t têh ta nkual đah 5 ntil nău rklă nchih: Văn, thơ, nhạc, hoạ n’hanh nhiếp ảnh. Le\ rngôch ăp nu^h kan ndrel ta Hội văn học-Nghệ thuật bâh 11 n’gor, nkual Nam Trung bộ-Tây Nguyên n’hanh ăp nu^h u\ch ro\ng m^n rklă văn học-Nghệ thuật le\ geh dơi tât râng da dê. Bôk nău rklă nchih rgum ta neh dak, kon nu^h, lịch sử, văn hoá, way ơm cách mạng, nău rêh bâh [on lan ăp mpôl rnoi n’gor Kon Tum tâm kăl e nơh, a[aơ n’hanh let năp tay. Rnâng kan rgo\ jă rklă nchih mbra geh dơn tác phẩm tât le\ nar 31/10/2020, njêng Hội đồng ua\nh săch gay ma pă ndơ nkhôm rnê an ăp tác phẩm ueh di.

Nu^h rblang: Thị Đoắt

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng