Pơk uănh mông nar djăt: 22/1/2021

            VOV4.Mnông- Ôi nar 20/1, geh [ư rơh r[u\n nchră lam dak mbơh tơih nău kan săch đại biểu Quốc hội khoá 15 n’hanh Đại biểu HĐND ăp gâl kan năm kan 2021-2026. rơh r[u\n nchră geh [ư so\ng dăng bâh ntu\k r[u\n nchră Diên Hồng, ntu\k kan Qh n’hanh 63 ntu\k tâm mâp bâh ăp n’gor, nkuăl [on têh tâm lam dak.

Tổng Bí thư, kruanh dak Nguyễn Phú Trọng ntoh nău ngơi nt^m leo rơh r[u\n nchră, dăn đă, ăp gâl uỷ, ăp ntu\k kan đảng, ăp ntu\k kan, n’gâng kan n’hanh ntu\k kan geh tât an geh rgum, leo kan, nt^m đă mbơh tơih [ư an ueh ntrong kan, nău kan bâh rơh săch kruanh, gay ma rơh săch đại biểu QH khoá 15 n’hanh săch đại biểu HĐND ăp gâl năm kan 2021-2026 dơi geh ueh n’hanh ngăn ngên jêng nar tâm mâp bâh le\ [on lan. Ta rơh r[u\n nchră aơ, ăp đại biểu le\ geh djăt nău ncho\ng đă mbrô 45 bâh n’gâng kan chính trị mpeh nău leo kan rơh săch đại biểu QH khoá 15 n’hanh săch đại biểu HĐND ăp gâl năm kan 2021-2026. nău ncho\ng đă bâh Thủ tướng chính phủ mpeh nău leo kan bâh rơh săch đại biểu QH khoá 15 n’hanh đại biểu Hội đồng nhân dân ăp gâl năm kan 2021-2026. nt^m mbơh mpeh nău kan săch nu^h kan đại biểu QH khoá 15 n’hanh đại biểu HĐND ăp gâl năm kan 2021-2026. nt^m leo mpeh nău leo [ư rơh r[u\n nchră [on lan, nău mbơh tơih ăp nu^h đại biểu HĐND gâl xã ta thôn, rmôt [on lan gu\, nău tâm ton tăch rgâl, mbơh tơih ăp nu^h đại biểu QH, đại biểu HĐND tâm nău săch ntop tay.

            Nu^h rblang: Thị Đoắt

 

           

 

          

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương