Pơk uănh mông nar djăt: 5/8/2020

VOV4.Mnông- Nar naơ 4/8, ta Hà Nội, n’gâng kan công an [ư rơh r[u\n nchră ntoh lư mpôl kan công an xã tâm nău mât đăp mpăn rnă njrăng, đăp mpăn ta ntu\k. Đại tướng Tô Lâm, Uỷ viên Bộ chính trị, kruanh n’gâng kan Công an leo rơh r[u\n nchră. Ntoh ngơi ta rơh r[u\n nchră, kruanh n’gâng kan Tô Lâm an g^t, a[aơ, n’gâng kan công an dôl ndăn [ư lôch nău nchrăp kan Luật mpôl kan tahen tât râng mât rnă njrăng đăp mpăn ta ntu\k kan ba dâng ndơ\ an ntu\k kan geh nău dơi ơm ntru\nh, gay ma nt^m nti nău kan pháp lý an to\ng ăp, mât đăp mpăn dơn ngoăy tâm nău rdâk njêng, ndâl nsơm tay mpeh nău leo [ư mpôl kan tât râng mât đăp mpăn rnă njrăng ta ntu\k kan ba dâng, tâm ne\ geh mpôl công an xã way mât leo nău kan. Kruanh n’gâng kan Tô Lâm lah na nê|, aơ lah nău kan pháp lý khlăy gay ma geh do\ng tay mpôl kan công an xã way mât leo kan rnôk [ư lôch nău dơn kan công an xã, mpơl na nê| nău kan bâh ngih dak đah mpôl tahen le\ geh săch, tiăr nti, geh âk nău ntop kan, tâm rgop an nău kan rdâk njêng n’hanh mât neh dak geh tât râng mât đăp mpăn rnă njrăng ta xã.

Nu^h rblang: Thị Đoắt

 

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng