Pơk uănh mông nar djăt: 18/1/2021

VOV4.Mnông-  Lôch 1 nar n’gul pah kan ngăch ndăn, răng dăng, ôi nar 17/1, ta ntu\k kan trung ương Đảng, rơh r[u\n nchră tal 15 Ban châp hàng Trung ương khoá 12 le\ r[u\n nchră rơh nglâ| du\t. ntoh ngơi nglôch lôch r[u\n nchră, Tổng Bí thư, kruanh dak Nguyễn Phú Trọng lah na nê| rơh r[u\n nchră Trung ương 15 le\ dơi geh nău tâm ban âk đah ăp nkô| nău tơm khlăy n’hanh ngăn lah nău kan khlăy ne\ lah mbơh tơih, ntop tay, săch nu^h kan khlăy gay ma tât râng kan khoá 13 n’hanh rnoh nu^h kan geh săch ta ăp nu^h leo kan tơm bâh Đảng n’hanh ngih dak năm kan khoá 13. rơh r[u\n nchră aơ, Ban chấp hành Trung ương le\ tâm nchră n’hanh dơn ngoăy âk  đah nău mbơh bâh n’gâng kan chính trị mpeh nău nchrăp rnoh nu^h kan mpôl kan kruanh, mpôl kan thư ký n’hanh rnâng kan ôp ua\nh nău đah nău kan đại biểu bâh Đại hội đại biểu lam dak tal 13 bâh Đảng. Trung ương le\ geh mbơh ăp nău mbơh tơih bâh Ban chấp hành Trung ương khoá 12 mpeh ăp văn kiện ndơ\ an Đại hội 13, mpeh nău kan nu^h kan ban chấp hành Trung ương khoá 13, an tâm rgop nău mpeh nău mbơh tơih nglôch lôch tơm prăk đảng năm kan 2016-2020.

Nu^h rblang: Thị Đoắt

 

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương