Pơk uănh mông nar djăt: 16/6/2020

VOV4.M’nông: Ta Hà Nội, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh kan nsum đah ntu\k rgum gu\ m^n tăch rgâl n’hanh ntop kơl doanh nghiệp [ư họp báo rgo\ jă rơh tâm rlong “Trong nchrăp ntơm njêng nău kan mhe druh ndăm tâm [on lan” năm 2020. Rơh tâm rlong lah rnôk an druh ndăm tâm [on lan kơt nti nău g^t blău tơm mpeh ntơm njêng nău kan, nău g^t blău rdâk njêng trong nchrăp [ư njêng, tăch rgâl n’hanh tă rlău săk nơm [ư. T^ng nê, nu^h dơi râng tâm rlong lah đoàn viên, druh ndăm ntơm bah 18 tât 35 năm deh, geh nău m^n, đề án [ư njêng tăch rgâl mpeh ăp trong kan, kơt: tuch tăm, tui ka, si gle, mât prăp, nkret  njêng, [on hăr blău ti kan, ndơ ntru\p do\ng tuch tăm, pâl nđaih tuch tăm, pâl nđaih nsum lam [on lan n’hanh tăch ndơ geh [ư tuch tăm. Rơh tâm rlong dơi [ư ntơm bah khay 6 tât khay 10/2020 đah 3 tơ\ rvăch tâm rlong. Dơn si [u\t ăp nău nchrăp, nău m^n njoăl tât Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh bah năp nar 15/8/2020. Nchrăp Lễ pă an ndơ nkhôm rnê tâm khay 10/2020.

Nu^h nchih rblang: Điểu Thân

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương