Pơk uănh mông nar djăt: 20/3/2019

VOV4.M’nông – Ôi nđaơ 19/3, ta n’gor Gia Lai le\ [ư R[u\n nchră n’glôch jêh 10 năm [ư t^ng nău nsrôih [ư bah bu ranh [on ăp rnoi mpôl đêt Tây Nguyên. R[u\n nchră rgum 224 đại biểu Bu ranh [on ntoh lư tâm ăp rnoi mpôl đêt nkual Tây Nguyên. Râng n’hanh ntoh ngơi ta R[u\n nchră, Kruanh Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân djôt dơn n’hanh uănh lah prêh ăp nău rgop têh bah [on lan ăp rnoi mpôl đêt Tây Nguyên, tâm ne\ geh nău tơm khlay bah ăp bu ranh [on tâm nău hun hao wa\ng sa-rêh jêng ăp n’gor Tây Nguyên lah êng n’hanh lam dak lah nsum. Tâm 10 năm bah năp, ăp bu ranh [on le\ nsrôih nkoch trêng, rgo\ jă [on lan ăp rnoi mpôl đêt mât ndray n’hanh mât ueh văn hoá rnoi mpôl; mât neh ntu, mât njrăng bri; mât njrăng bri dak, rnă njra\ng, ndâk njêng tâm rnglăp lam rnoi mpôl; n’hao nău wât [ư t^ng nău ntru\nh bah Đảng, nău kơl, pháp luật bah ngih dak. Kruanh Quốc hội mpo\ng, ăp bu ranh [on n’hanh nu\ih âk năm têh ta Tây Nguyên nt^m nti tay kon sau, rgo\ jă [on lan ăp rnoi mpôl đêt ta ntu\k [ư t^ng ueh nău ntru\nh, trong hăn bah Đảng; nău kơl, pháp luật bah Ngih dak. Kruanh Quốc hội đă ăp ntu\k m^n uănh, ntru\t đă, rnê rhơn ngăch ăp nău rgop bah ăp Bu ranh [on nsing nơm, nta nơih an ăp bu ranh [on mât ueh nău tơm ăp nău bah nău rêh jêng; lah ntung nthoi đah [on lan ăp rnoi mpôl đêt đah ăp gưl uỷ đảng, n’gâng kan.

 

Nu\ih rblang: Y Sưng Phê Ja

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng