Pơk uănh mông nar djăt: 14/11/2019

VOV4.M’nông – Ta n’gor Lâm Đồng le\ [ư r[u\n nchră hăk b^ch Asean rơh tal 5 n’hanh R[u\n nchră Y học hăk b^ch nkual châu Á rơh tal 1 năm 2019 lah di an ăp nu^h way kan, nkoch rblang ăp dak ta lam ntur neh, tâm nkual Đông Nam Á, rmôt y nai dak si Việt Nam tâm rgâl, nti nsơm gay hun hao y học hăk b^ch n’hanh ntru\t nsôr ăp nu^h râng. R[u\n nchră lah di an kan ndrel mboăt nthoi đah ăp dak tâm nău kan y học rgop n’hao g^t blău, nău way pah kan. Tâm ne\ ăp đại biểu rgum tâm nchră ăp nkô| nău mpeh: B^ch ndăr n’hanh hao huyết áp; Trong kơt do\ng dak si rnôk b^ch; rlu nsôr n’hâm n’hanh wa\k kol rnôk b^ch n’hanh nău ji play nuih; ăp kỹ thuật mhe tâm trong săm b^ch ndăr; mô hăk b^ch ta nu^h âk năm deh.

 

Nu\ih rblang: Y Sưng Phê Ja

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng