Pơk uănh mông nar djăt: 14/1/2021

 

 

            VOV4.Mnông- Đah ntrong kan mhe, tâm di đah nău kan mbơh tơih rgo\ jă, nkuăl Đăk Tô, n’gor Kon Tum le\ n’hanh dôl geh mbơh [ư săk rnglăy bôk nău kan mhe tâm nău tuch tăm mpeh rdâk njêng dâng lo\ têh. Tât a[aơ, ta nkuăl Đăk Tô, n’gor Kon Tum le\ geh njêng 6 dâng lo\ geh nău mpo\ng mpeh rnoh hvi dâng lo\ tâm di đah nău ntru\nh. Bâh ne, săk rnglăy nău pah kan jan sa bâh [on lan le\ hao, ntop mât đăp mpăn nău rêh n’hanh hun hao wa\ng sa-rêh jêng.

 

            Năm 2020, nkuăl Đăk Tô, n’gor Kon Tum le\ rgâl nău kan n’hanh trong pah kan đah [on lan, ua\nh khlăy ntrôl nău kan mbơh tơih, rgo\ jă nu^h [on lan [ư t^ng dâng lo\ têh. Năp lor, nkuăl Đăk Tô mpo\ng, [ư t^ng nău nchrăp kan t^ng nkual pah kan đah ăp nău dơi, nău geh ta ăp ntu\k, nkual, nkre lah ndơ\ mbơh nău mpo\ng, hun hao ntil tơm tăm an tâm di.

            Yan tuch tăm năm 2020, UBND 7 xã Diên Bình, Tân Cảnh, Kon Đào, Ngọc Tụ, Đăk Trăm, Văn Lem n’hanh nkuăl têh Đăk Tô le\ an do\ng lor rnoh prăk kơl an gay ma hun hao neh tăm ba rdâk njêng nău kan dâng lo\ têh way geh mât tăm ba lo\.

            Wa Tưởng Văn Khanh-groi kruanh ntu\k kan tuch tăm n’hanh hun hao [on lan nkuăl Đăk Tô an g^t: Gay ma dơi geh nău mpo\ng t^ng dâng lo\ têh r^ nău kan bôk năp nkuăl nchrăp ntu\k pah kan, nău mpo\ngkan rdâk njêng du ntil tơm tăm tơm ta ăp xã. Kơt lah a[aơ [ư t^ng nău ntru\nh mpeh hun hao tơm măc ca, nkuăl dôl mpo\ng geh nău nchrăp lor mpeh ntu\k tăm lôch ne\ [ư rgo\ jă [on lan rgâl nău mât tăm. Kơt lah ta nkual tăm ba ta ăp xã Diên Bình, Đăk Trăm, nkuăl têh Đăk Tô, Kon Đào, ntơm nơh, rnăk [on lan săch êng ntil nơm u\ch jêng lah mô dơi njêng du dâng lo\ têh. Yơn a[aơ, nkuăl rgo\ jă nu^h [on lan tăm du đê| ntiltơm tăm, pah kan t^ng nău ntru\nh mât đăp mpăn n’hao nău khlăy geh ndơ.

            Tât a[aơ, ta nkuăl Đăk Tô, n’gor Kon Tum le\ geh njêng geh 6 dâng lo\ geh tâm di mpeh rnoh neh dâng lo\ têh t^ng di nău ntru\nh. Ne\ lah dâng lo\ tăm tao [ư s^k ta xã Ngọc Tụ đah rnoh neh bơi tât 13ha n’hanh 5 dâng lo\ way tăm ba lo\ ta ăp xã Diên Bình, Ngọc Tụ, Kon Đào, Đăk Trăm n’hanh nkuăl têh Đăk Tô. Rnoh neh ăp dâng lo\ hvi geh rlău 5 ha da dê, tâm ne\ dâng lo\ tăm ba Nếp cái hoa vàng rlău ta xã Ngọc Tụ geh [ư tăm t^ng trong VietGap.

            Ta xã Đăk Trăm-lah ngoăy tâm 5 xã geh dâng lo\ tâm di đah nău mpo\ng dâng lo\ têh bâh nkuăl Đăk Tô. Ne\ lah dâng lo\ ba hvi rlău 5ha bâh nu^h [on lan 2 thông Đăk Rò n’hanh Đăk Đring. Ăp thông geh klâp ma 70 rnăk tât râng tuch tăm ta dâng lo\ aơ. Ntil ba geh nu^h [on lan do\ng ta dâng lo\ aơ lah ntil ba Hương Thơm.

            Wa Trương Đình Tuệ-Kruanh UBND xã Đăk Trăm an g^t: “Bâh ntơm geh nău ntru\nh rdâk njêng dâng lo\ têh, rlău ma nău xã ntrôl dăng nău kan mbơh tơih rgo\ jă nu^h [on lan do\ng ntil ba Hương Thơm yor ntu\k kan dịch vụ tuch tăm nkuăl pă an n’hanh nt^m [ư t^ng kĩ thuật pah kan, n’gâng kan ta ntu\k ndăn đah ăp nu^h bu ranh [on, kruanh thôn, nu^h geh nău knơm rgo\ jă [on lan [ư t^ng nău ntru\nh, nău mpo\ng bâh nkuăl. Bâh ne\, nu^h [on lan le\ tâm ban u\ch kơl an n’hanh tâm ndr^h rgâl jêng tăm du ntil ba ta ndrel du rnoh dâng lo\. Bâh nău kăch rek, ntil ba mhe an nău geh âk lơn bâh 5-6 tạ/ha đah ntil ba ntơm nơh.

            Tâm let năp tay, nkuăl Đăk Tô an geh mât tay nău tuch tăm ta ăp dâng lo\ têh n’hanh geh nău mpo\ng hun hao pah kan ta dâng lo\ têh ta ăp xã hôm e đah ăp tơm tăm tâm di ta ntu\k, nkre lah ntop [ư ueh bôk nău kan mhe ta nău tich tăm gay ma n’hao săk rnglăy n’hanh nău khlăy pah kan bâh ndơ tuch tăm gay ma n’hao nău rêh, nău geh bâh nu^h [on lan.

Nu^h rblang: Thị Đoắt

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương