Pơk uănh mông nar djăt: 22/5/2020


VOV4.M’nông – Tâm d^ng le\ rnoh nkao tăch n’gluh bah Lâm Đồng ri nkao cúc geh rnoh âk ngăn đah bơi 25%, nkao cẩm chướng 4%, nkao hồng rlău 2,4%. Lơn lah đah nău dơi hun hao bah công nghệ sinh học tâm mât yơng ntil, tăch n’gluh tơm nkao ntil le\ geh bơi 62% tâm d^ng le\ rnoh tăch n’gluh nkao bah Lâm Đồng đah ăp ntil nkao kơt nkao lan, thuỷ tiên, n’ha si nkr^p n’hanh du đêt ntil nkao êng. Aơ lah nău dơi gay Lâm Đồng r[o\ng tất nkra njêng ntil nkao tăch n’gluh gay rdâk hao tay rnoh khlay nău kan nkao ơm geh khuch hô yor srê Covid-19 [ư an âk ntil nkao hu\ch tât 90% mpeh rnoh khlay n’hanh âk nu^h [on lan, doanh nghiệp tăm nkao mâp jêr jo\t.

 

Nu^h rblang: Y Sưng Phê Ja

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng