Pơk uănh mông nar djăt: 18/1/2021

VOV4.Mnông- Hun hao wa\ng sa ngăch, nâp nâl, mât rbăy n’hao nău ueh êng mpôl rnoi ndrel đah nău kan hun hao wa\ng sa lah 2 nău geh mbơh na nê| ta rơh tâm nchră mbơh [ư bôk nău kan hun hao wa\ng sa- rêh jêng, mât rbăy n’hao nău ueh êng way ơm nkual rnoi đê| n’hanh gôl yôk ta ăp n’gor Tây Nguyên n’hanh duyên hải miền Trung geh [ư tâm pơh ba năp ta n’gor Dak Lak.

 

Rơh tâm nchră yor Hội đồng dân tộc-Uỷ ban văn hoá, nt^m nti mom ndăm, oh kon se jê| bâh Quốc hội leo [ư, gay ma mbơh tơih leo [ư bôk nău kan hun hao wa\ng sa rêh jêng, mât rbăy n’hao nău khlăy ueh êng way ơm bâh nkual rnoi đê| n’hanh gôl yôk ta ăp n’gor Tây Nguyên n’hanh duyên hải miền Trung t^ng Nghị quyết 88/2019 bâh Quốc hội. Ta rơh tâm nchră ăp đại biểu an lah, Nghị quyết 88 geh njêng nău mhe tâm nău hun hao nkual rnoi đê| n’hanh gôl yôk. Tâm ne\ geh [on lan ăp mpôl rnoi đê| ta Tây Nguyên n’hanh Duyên hải miền Trung, ntu\k geh nău kan mpeh mât rnăng ngih dak, n’har bri ngih dak. Wa Bùi Văn Cường, Bí thư n’gor Uỷ Dak Lak an lah.

Nău [ư t^ng ăp nău kơl mpôl rnoi, nău kan mpôl rnoi, mât đăp mpăn ăp nău nchrăp kan, bôk nau kan bâh trung ương, ta ntu\k kan an geh leo [ư t^ng n’hanh geh [ư răng dăng gay ma ntrôl hun hao nău wa\ng sa rêh jêng nkual rnoi đê|. Lah he geh [ư ueh nău aơ r^ mbra mât đăp mpăn nău kan mât rnă njrăng ngih dak. Yor nu^h [on lan ngăn lah [on lan rnoi đê| geh nău rêh mbơm oi, sâm geh r^ mbra mô hôm geh nău t^ng bu mplư rlăm, tâm rnglah mpôl rnoi tay. Kơt ne\ he mbra geh [ư ueh nău kan mât đăp mpăn chính trị rnă njrăng n’har bri.

Ăp n’gor ta Tây Nguyên n’hanh duyên hải miền trung geh 46 mpôl rnoi đê| gu\ rêh, nău rêh hôm nha geh âk jêr jo\t. rnoh rnăk ach o nu^h rnoi đê| nkual aơ geh tât 73% le\ rnoh rnăk ach o, âk rlău rnoh râng geh bâh lam dak lah 58%. Yor ne\ gay ma an bah ach o nâp nâl ta rơh mhe, wa Trần Thanh Nam, groi kruanh n’gâng kan tuch tăm mât rong n’hanh hun hao [on lan an lah: Đảng, chính phủ n’hanh ăp ntu\k an geh rgum nt^m leo ăp nău kan hun hao wa\ng sa rêh jêng, doh rklaih ăp nău neh ntu, pă nău kan, an lor ta neh tuch tăm, rgum pă bri, mât bri gay ma [on lan geh nău dơi đăp mpăn.

A[aơ rnoh neh bri ta Tây Nguyên lah geh klâp ma 3,2 rkeh ha. Tâm ne\ rnoh neh geh bri klâp ma 1,5 rkeh. Gay ma mât n’hanh hun hao tay bri, năm 2019 n’gâng kan tuch tăm mât rong n’hanh hun hao [on lan le\ mbơh an chính phủ an do\ng nău nchrăp kan mât n’hanh hun hao bri Tây Nguyên hun hao nâp nâl n’hanh nsrôih tât năm 2030 rnoh neh nku\m n’hâm bri geh klâp ma 49,2%. Tâm nău kan aơ an geh hun hao ăp ntil tơm tăm ta nâm n’hâm bri gay ma n’hao nău geh an nu^h dơn mât bri. N’gâng kan tuch tăm dôl tâm rgop n’hanh ăp ntu\k mbơh tơih nău kan aơ.

Ndrel đah hun hao wa\ng sa nău mât rbăy, n’hao nău khlăy văn hoá way ơm ueh bâh ăp mpôl rnoi đê| nu^h ta Việt Nam le\ geh mât ua\nh tâm di. Wa Trịnh Thị Thuỷ, groi kruanh n’gâng kan văn hoá-thể thao- pâl nđaih dăn đă.

Tâm nău hun hao văn hoá a[aơ mpôl he le\ geh ua\nh năl văn hoá mô dơn lah nău hăn ba kơi, păng lah nău bôk năp, lah nău nsrôih gay ma hun hao wa\ng sa rêh jêng jêng lah aơ lah ngoăy tâm âk nău tâm let năp tay he an geh nău rgâl, rgâl mhe gay ma geh nău g^t vât tâm di lơn mpeh nău kan bâh nău way ơm tâm nău hun hao lah nsum, tâm nău hun hao nău way ueh êng bâh [on lan rnoi đê| lah êng.

T^ng nău mbơh bâh wa Đỗ Văn Chiến, Uỷ viên ban chấp hàng trung ương Đảng, kruanh n’gâng kan, kruanh Uỷ ban dân tộc, đah nău kan tơm khlăy mpeh nău wa\ng sa rêh jêng, mât rnă njrăng ngih dak, rnă njrăng đăp mpăn n’hanh ntu\k gu\ rêh bâh duyên hải miền trung n’hanh Tây Nguyên đah ngih dak, n’gâng kan chính trị, Ban chấp hàng Trung ương Đảng le\ geh ntru\nh mbơh âk săm [u\t khlăy gay ma ntrôl an hun hao ta nkual aơ. Nghị quyết 88/2019 bâh QH mpeh nău hun hao wa\ng sa rêh jêng nkual rnoi đê| gôl yôk lvang năm 2021-2030 lah nău gay ma ngih dak n’hao nău kơl kan n’hanh ntuh kơl, nta nău dơh nơih an [on lan n’hao nău dơi kan têh dăng, n’hao nău dơi gay ma nsrôih an hun hao ndrel neh dak. Nău an geh [ư a[aơ lah ăp n’gâng kan, ntu\k kan ta ntu\k an geh nsrôih răng dăng mbơh [ư ăp bôk nău kan aơ an răng dăng, dơn kan n’hanh săk rnglăy.

Nău an geh lor bôk năp gay ma [ư nău nchrăp kan n’hanh bôk nău kan nkô| mpo\ng ngih dak he an geh rgum le\ âk nău kan rnoh nu^h kan. Tâm ne\ ngih dak geh nău kan khlăy gay ma rgum ăp rnoh kan êng êng. Nău tal 2 lah an geh ndâk nsơm nău nsrôih hun hao bâh ăp nu^h [on lan n’hanh mhâm [ư gay ma ăp rnăk, mpôl rnoi n’hanh ăp nu^h [on lan geh n’hao nău dơi kan bâh nơm, nău dơi bâh nơm ndrel đah nău kơl an bâh ngih dak hun hao tâm nău rêh. Tal 3 geh nău nsrôih kơl an bâh ntu\k rêh jêng ngăn lah ăp nu^h ntuh kơl mpo\ng tât nkra njêng nkret [ư ndơ si gle yor nu^h [on lan geh pah kan.

Hương Lý nchih

Thị Đoắt răk rblang

 

 

 

 

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương