Pơk uănh mông nar djăt: 18/4/2020

VOV4.M’nông –  Đơn Dương lah du nkuăl jêr jo\t bâh n’gor Lâm Đồng. yơn lah, tâm nău [ư t^ng bôk nău kan rdâk njêng nkual [on lan mhe, đah nău nsum du nuih n’hâm pah kan bâh 3 rnâng kan nt^m leo n’hanh hun hao nkual [on lan mhe nkuăl Đơn Dươg le\n ntop [ư rgâl mhe nău pah kan jan sa n’hanh n’hao nău rêh nău geh bâh nu^h [on lan ta ntu\k, njêng nău tâm ban tâm nău [ư t^ng bôk nău kan aơ. Nkuăl le\ dăn mbơh nău nchrăp đah âk nău kan tâm 5 năm tay.

 

M^n năl hun hao wa\ng sa lah du nău kan khlay tâm lvang năm 2016-2020, Nkuăl uỷ, UBND nkuăl Đơn Dương le\ ơm an ăp sam [u\t nău kơl gay mbơh [ư t^ng, geh nău tâm ban lam kon nu^h. T^ng nkô| nău sam [u\t an bah Nkuăl Uỷ, UBND nkuăl Đơn Dương tâm lvang [ư t^ng bôk nău kan thôn [on mhe, Ban nt^m rđau ta gưl nkuăl, Ban nt^m rđau ta ăp xă n’hanh Ban hun hao ta ăp thôn nkre dơi ndâk njêng tâm pă nău kan na nê| an t^ng nu^h. êng Văn phòng Điều phối thôn [on mhe nkuăl Đơn Dương le\ dơi ndâk njêng đah 14 nu^h, Groi Kruanh nkuăl mât uănh wa\ng sa [ư Chánh Văn phòng, Ngih pah kan rnâng kan lah Jrô kan tuch tăm mât rong n’hanh hun hao [on lan. Ăp năm, Văn phòng Điều phối thôn [on mhe nkuăl Đơn Dương [ư hăn uănh, uănh lah, nt^m ăp xă [ư t^ng to\ng ăp rnoh ntil ndơ; ndâk njêng trong nchrăp tâm pă tơm prăk n’hanh ăp tơm prăk rgo\ jă êng.

Lơn lah, nău r[u\n trong kan ndâk njêng thôn [on mhe dơi mât ue\h ăp  khay đah Ban nt^m rđau bah t^ng xă đah Ban hun hao bah t^ng thôn ta nkuăl. Bah ne\ mbơh jêh [ư t^ng n’hanh dăn đă trong mkra dôh rkaih jêr jo\t, wa\k kol mhe ntoh lah Ban nt^m rđau nkuăl Đơn Dương [ư n’gul gâl, n’glôch jêh, uănh lah rhoăt nău blău khlay ơm, ăp khay n’hanh ăp năm, n’gluh an ăp trong mkra săk rnglăy lơn an năm bah kơi.

Kơp nsum lvang 2016-2019, Ban nt^m rđau n’hanh Văn phòng Điều Phối thôn [on mhe nkuăl Đơn Dương le\ tâm rgop đah Ban nt^m rđau bah Trung ương n’hanh n’gor Lâm Đồng [ư 11 jrô tiăr nti an 650 nu^h cán bộ nkuăl, xă, thôn [ư trong kan ndâk njêng thôn [on mhe. N’hanh bah rmôt cán bộ aơ, “3 Ban” nt^m rđau n’hanh hun hao thôn [on meh bah gưl nkuăl jur 8 xă n’hanh 78 thôn le\ rgum pă tâm rgop đah ăp nsum mpôl chính trị bah dâng ntơm [ư ăp trong nkoch trêng âk ntil, ue\h lăng jur nsum mpôl [on lan, ndơ\ ăp ntrong leo ndâk njêng thôn [on hun hao jru hvi, ngăn ngên n’hanh săk rnglăy kơt: “Nu^h rgo\ jă g^t blău”, “Bôk nău kan 5 mô, 3 kloh”, “Lam [on lan râng bôk nău kan njrăng n’gang nu^h tih dôih, n’gru\n mpet, ma tuý”, “lam [on lan mât njrăng Bri dak”, Lam [on lan tâm rnglăp ndâk njêng thôn [on mhe, nkual [on têh g^t blău ue\h mhe”…

Săk rnglăy rgo\ jă bah “3 Ban” nt^m rđau-hun hao thôn [on mhe nkuăl Đơn Dương lvang năm 2016-2019 le\ rgo\ jă ding le\ geh 11.815 rmen prăk. Tâm ne\, rgop bah doanh nghiệp, hợp tác xã, Nu^h [on lan hao tât rlău 44 rmen prăk; hôm [a [a\ lah tơm prăk doanh nghiệp, HTX n’hanh nu^h [on lan… Tât bôk năm 2020, lam nkuăl Đơn Dương geh 8/8 xă geh 19 rnoh ntil ndơ [ư thôn [on mhe. Nchrăp tât du\t năm 2020 geh 4 xă tâm di thôn [on mhe hao âk geh: Lạc Lâm, Quảng Lập, Ka Đô, Lạc Xuân, tâm ne\ 3 xă Lạc Lâm, Quảng Lập, Ka Đô tâm di thôn [on mhe mpeh lo\ mir kơt do\ng công nghệ mhe t^ng trong ue\h g^t blău mhe.

Lvang 5 năm tât (2021-2025), nkuăl Đơn Dương geh nău r[o\ng rgo\ jă bơi 7.600 rmen prăk tơm prăk ndâk njêng thôn [on mhe. Tâm ne\ rnoh geh ăp tơm prăk dăp rgâl geh: rlău 50,6% prăk manh; 29% tơm prăk ngih dak; 20,4% prăk doanh nghiệp, HTX, Nu^h [on lan rgop.

Rup ndah mhe bah nkuăl Đơn Dương dơi r[o\ng tât năm 2025 geh tâm di thôn [on mhe mpeh lo\ mir kơt do\ng công ngeh mhe t^ng trong g^t blău mhe; 100% rnoh xă dơi kơp dơn tâm di thôn [on mhe n’hao prêh; 95% rnoh neh srih tăm 3 ndơ biăp, nkao, ndrôk dak toh; đêt ngăn 3 nkual lo\ mir kơt do\ng công nghệ mhe; 10 ntrong kan lo\ mir g^t blău mhe; rnoh khlay nkra njêng neh lo\ mir geh bah 24-250 rkeh prăk/ha.

Gay lôch jêh rup ndah âk ntil ndơ tâm năm 2025 mhe nkoch, “3 Ban” nt^m rđau n’hanh hun hao [on lan nkuăl Đơn Dương n’hanh le\ rngôch 8 xă, 78 thôn mpeh trong rgum n’hanh mât ue\h tay ăp nău blău ơm le\ geh tâm lvang năm 2016-20219 lah: “Le\ rngôch, tâm ban đah ndâk njêng dăp rgum hăn ndrel đah nkoch trêng, rgo\ jă, rgo\ jă ntrong leo tâm rlong. Tâm ne\ rgo\ jă nu^h [on lan ntrôl da\ng nkra njêng, n’hao nău geh lah nkô| nău bôk năp an nău lôch jêh ndâk njêng thôn [on mhe ta ntu\k…”./.

Nu^h rblang: Y Sưng Phê Ja

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng