Pơk uănh mông nar djăt: 25/10/2019

          VOV4.M’nôngLôch bơi 10 năm an [ư, rdâk njêng [on lan mhe ho\ jêng trong leo [ư hun hao lam ăp ntu\k, tât lor 1 năm n’gul đah rlău 4.500 xã di rnoh. Lôch rdâk njêng [on lan mhe, [ư geh ndơ tăch dơi uănh khlay n’hanh geh ăp trong rgâl, rgop n’hao nău geh an nu^h [on lan; njêng muh măt [on lan mhe jêng têh hvi, kloh ue\h, n’hanh mhe rlău ntơm nơh du\t âk. Yơn lah, uănh tay lôch 10 năm t^ng [ư, bôk nău kan rdâk njêng [on lan mhe ntoh mô đêt nău khoah, teng tih trong đo\ng, ân rhoăt nău tă ơm g^t kan gay dơi geh nău dơi lơn tâm njăr trong hăn tay let năp.

 

Hăn rlău mpông pêr bôk [on, nkual [on lan thôn [on mhe thôn Chế Biến, xă Kim Sơn 2, nkuăl Hương Sơn, Hà Tĩnh saơ ue\h ntâr ang đah ăp n’gar nkao mười giờ, nchrat du\m 2 đah trong. Ju\t dak rhal ta măt jêh du ôi koh n’ging, mât chăm nkao, wa Phan Văn Cầu, ngoay tâm âk rnăk geh mir nkao ue\h ngăn thôn Chế Biến, xă Sơn Kim 2, nkuăl Hương Sơn rhơn:

           “Ntrong kan muh măt bah xă rgâl mhe. Tât ta aơ đê| đo\ng geh nu^h kon [on tơm hăn ns^t ndrăt mô g^t jay nơm ntu\k tham, ntu\k trong lăp. Jêng, gâp saơ nău ntru\nh ndâk njêng thôn [on mhe lah du\t ue\h”.

          Jêh bơi 10 năm ndâk njêng thôn [on mhe, Hà Tĩnh le\ geh 1.400 thôn, bơi 9.500 mir ndâk njêng t^ng ntrong kan aơ. Mô knu\ng ăp nkual mir nku\m n’hâm tơm sa play jêng ntu\k ue\h n’hâm, an [on tơm ntu\k aơ ma t^ng ne\, nău geh bah nu^h [on lan hao đo\ng  rlău 3 tơ\ nkôp đah năm 2010. Bah ne\, nta an n’hâm soan gay nu^h [on lan râng ndâk njêng n’hanh mât njrăng ăp ndơ [ư thôn [on mhe yor nơm [ư. Wa Trần Huy Oánh, Groi Kruanh N’gâng kan tuch tăm mât rong n’hanh hunhao [on lan, Chánh văn phòng Đă tâm pă thôn [on mhe Hà Tĩnh nkoch:

           “Na nê| nu^h [on lan an prăk du\t âk, nu^h du\t têh, nu^h kan kơt ne\ [ư tơm bah khân pơng mât [ư ueh lơn, yor ma [on lan [ư tơm ta ntu\k dơi mât ue\h têh n’hanh saơ na nê|. Yor le\ rngôch nu^h [on lan rgop bu an mât uănh rjăp, ndơ bu [ư, bu do\ng bu uănh nđôi êng n’hanh njrăng n’gang. Kơt ne\ [ư tơm nsum mpôl dơi n’hao đo\ng n’hanh [on lan dơi [ư tơm hao đo\ng”.

          Mô kanu\ng ta Hà Tĩnh ma jêh bơi 10 năm mbơh [ư, ntrong leo “lam dak ndrel soan ndâk njêng thôn [on mhe” le\ dơi geh săk rnglăy ue\h, ntru\t tât nău rêh bah hang rkeh nu^h [on lan thôn [on. Tât a[aơ, t^ng kơp uănh, geh rlău 4.500 xă, geh 51% ding le\ xă le\ tâm di thôn [on mhe, jêh lor bah năp nău r[o\ng n’gluh an 1 năm n’gul. Lơn lah, ăp n’gor Đồng Nai, Nam Định, Bình Dương, nkual [on têh Đà Nẵng geh 100% xă n’hanh nkuăl tâm di thôn [on mhe. Rnoh nău geh ring bah nu^h [on lan nkual thôn [on geh 34 rkeh/prăk/hê/năm, hao 3,5 tơ\ nkôp đah 10 năm bah năp. Jêh uănh nđôi m^n njêng an saơ, nklăp 85% rnoh rnăk thôn [on u\ch đah ăp nău geh tâm ndâk njêng thôn [on mhe.

          Uănh tay tâm trong ndâk njêng thôn [on mhe năm bah năp, wa Tăng Minh Lộc, Groi Kruanh Hội khoa học Hun hao thôn [on Việt Nam, tă [ư kruanh, Chánh văn phòng Đă tâm pă thôn [on mhe Trung ương an lah, nău m^n bah cán bộ n’hanh nu^h [on lan le\ rgâl du\t âk nkôp đah bah năp đaơ:

          “Nău gâp saơ geh nkô| nău ngăn, ne\ lah thôn [on mhe le\ [ư rgâl nău wât bah ăp n’gâng kan ăp gưl, ngăn lah cán bộ gưl trung ương n’hanh gưl n’gor. Âk cán bộ gưl n’gor trung ương a[aơ le\ uănh ndâk njêng thôn [on, n’hanh yor ne\ nău m^t trong nt^m rđau ue\h lơn đo\ng. Jêh ne\ cán bộ gưl bah dâng le\ jêng du\t ue\h tâm nău kan mât uănh n’hanh [ư t^ng [on lan [ư tơm ta thôn [on ue\h lơn. Nu^h [on lan bâh “kâp”, kâp ntop kơl bah dih le\ rgop, u\ch êng, râng du\t n’hâm tâm bôk nău kan aơ”.   

          Tă bah ngăn ndâk njêng thôn [on mhe, ăp cán bộ rđau kan, đảng viên o\k r’ah, hăn ndrel ngăn, têh jêng, hăn ndrel đah [on lan n’hanh g^t djăt nău u\ch mpo\ng bah nu^h [on lan lơn. Hôm nu^h [on lan geh âk nău rgâl tâm nuih n’hâm u\ch êng, tâm rnglăp, nsrôih nkra njêng, mât ueh nău [ư mhe, gơih nđơr tâm ndâk njêng [on lan nơm. PGS TS Nguyễn Ngọc Hà, Groi Kruanh Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh m^n lah:  

 “T^ng uănh lah bah gâp, ăp săk rnglăy thôn [on mhe nar lơ ngăn ngên, nar lơ nâp nâl, jêng du thôn [on, ta ne\ nu^h [on lan hơm răm, ue\h lăng, mât ue\h nău blău bah nơm. Nău rêh jêng thôn [on geh âk nău mhe, n’hâm soan têh dăng bah nu^h [on lan le\ geh âk njoăn hăn jong nkôp đah bah năp. Lah mô geh tât râng du\t n’hâm bah le\ trong chính trị, du\t n’hâm n’hanh na nê| lah trong chính trị ta gưl bah dâng thôn [on, lah kơt mô geh nău rgum soan, rgum nu^h bah [on lan ri săk rnglăy bah he mbra mô dơi geh kơt ne\”.

Dôl rhơn lah săk rnglăy ndâk njêng thôn [on meh mô knu\ng geh ngih wâl, trong hăn, ndơ [ư kloh ue\h, jêng ăp [on lan mhe ma nău khlay ngăn lah jêng kon nu^h mhe đah nău m^n, trong [ư nkra njêng n’hanh nău rêh mhe. Ăp kon nu^h mhe aơ lah huêng phan, lah nuih n’hâm têh khlay ngăn gay dơi ndâk njêng thôn [on mhe nar aơ.

 

Nu\ih rblang: Y Sưng Phê Ja

 

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng