Pơk uănh mông nar djăt: 23/5/2019

VOV4.Mnông: Thủ tướng Anh Theresa May mhe ndơ\ mbơh du nău tâm ton mhe gay ma bah ir geh nău ko\ văk bah nău ta Brexit a[aơ. Nău mbơh dăn aơ mô geh n’hâp nău Brexit mbra mô dơi geh tât. T^ng Thủ tướng Theresa May, nău nchrăp Brexit mbra geh ăp nău rgâl khlay gay ma mât ngih dak Anh ta năp Brexit. Wa May lah na nê|, Anh mbra mô luh du EU, mô kơp nău tâm ton Brexit mbra geh dơn nău kơl an bâh ăp đảng tâm Quốc hội. wa May le\ nkoch tât nău ăp nghị sỹ Anh mbra geh do\ng nău tâm rgop mpeh nău g^t leo [ư ôp nău tâm rgop bâh [on lan tal 2 mpeh Brexit , yơn kanu\ng râng rơh tam nchră kan Brexit geh mbơh. Aơ dơi ua\nh lah nău nsrôih mhe n’hanh mbra lah nglâ| du\t bâh Thủ tướng May tâm nău kơl ntrong kan Brexit.

Nu^h rblang: Thị Đoắt

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng