Pơk uănh mông nar djăt: 9/7/2020

VOV4.M’nông: Thủ tướng Chính phủ mhe geh si [u\t njoăl mbrô 862 đă n’hao dăng pah kan njrăng n’gang nuh srê ji ndâr pưm ko. Gay lor nchrăp mât njrăng, nking nchăng năn ngăch nuh srê ji ndâr pưm ko, mô an ntưp rêng, Thủ tướng Chính phủ đă: UBND ăp n’gor, nkual [on têh mpeh Trung ương rđău đă ăp gưl n’gâng kan n’hanh ăp n’gâng kan nsum mpôl nkoch trêng, rgo\ jă nu^h [on lan t^ng [ư ăp trong njrăng n’gang nuh srê, nt^m nti [on lan rnôk geh mpơl nău ji, ân hăn tât ntu\k kan dak si gay but săm, mbơh nti năn ngăch. {ư groi nđôi lhăt nô nău, ơm ban saơ, nkra lơh bah le\ gay mô an nuh srê ntoh luh, ntưp rêng lam hvi, năn săm ngăch nu^h ji, bah ir kh^t yot âk; ntro\ng năl kloh ntu\k geh ji, nu^h geh ma ntưp nău ji; [ư chuh n’gang ăp to\ng vaccine njrăng n’gang ji ndâr pưm ko an ăp rmôt nu^h, lơn lah ta ăp n’gor nkual Tây Nguyên; đăp mpăn to\ng ăp prăk do\ng, ndơ săm, dak si, t^ng [ư jăp pah kan nchroh ơm g^t năl ji, wơt mât săm, kơl năn ngăch nu^h ji./.

Nu^h rblang: Điểu Thân

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng