Pơk uănh mông nar djăt: 15/1/2021

VOV4.Mnông- Nău nchrăp kan hun hao wa\ng sa- rêh jêng 5 năm tal 9 (2021-2025), yor Thủ tướng Lào Thongloun Sisoulith mbơh răk ta năp Đại hội 11 bâh Đảng nhân dân cách mạng Lào le\ geh âk nău lư ta ntu\k rêh jêng Lào mât ua\nh, rnôk nkoch mbơh tât 6 ntrong kan khlăy gay ma ndâk nsơm nău wa\ng sa bâh neh dak. Thủ tướng Lào kơp dơn, 5 năm mhe nơh, nău wa\ng sa bâh neh dak le\ mô dơi geh nău hun hao kơt nău mpo\ng u\ch 7,2%/năm, ma kanu\ng geh 5,8%/năm. Yơn lah, păng mbơh aơ hôm nha lah rnoh du\t âk đah lam ntur neh, ma tâm ne\ geh nău tâm rgop âk bâh nău kơl an bâh ăp dak băl, nu^h kan ndrel bâh Lào. Nkô| mpo\ng kan bôk năp bâh chính phủ Lào tâm 5 năm tât tay lah mât nău ngăch hun hao wa\ng sa đăp mpăn, geh nău ueh n’hanh nâp nâl đah ntrong kan do\ng ndơ si gle ơm geh tâm di, ntru\t đă ăp nu^h ntuh kơl tâm dak n’hanh dak bah dih [ư t^ng ăp nău nchrăp kan têh kuăng, ntrôl dăng geh do\ng khoa học công nghệ kơl an hun hao wa\ng sa, mpo\ng tât nkô| u\ch luh du ăp rmôt ngih dak hun hao mbrơi.

Nu^h rblang: Thị Đoắt

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương