Pơk uănh mông nar djăt: 6/12/2019

VOV4.Mnông: Bôl ma dôl ta rơh tât khâl Nhật Bản, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc hôm nha ntêm mông nar gay ma ua\nh nđôi ntrong kan bâh mpôl tâm rlong U22 Việt Nam n’hanh mpôl tâm rlong bu ur Việt Nam ta Sea Games 30, năn rhơn n’hanh rnê ăp nău dơi tâm rlong bâh bar mpôl tâm rlong. Bâh ne\ groi kruanh rnâng kan VFF Trần Quốc Tuấn, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc le\ rnê nău nsrôih tâm rlong ueh bah ăp nu^h tâm rlong mpôl U22 Việt Nam rnôk le\ dơi rgâl nău bu leo lor 2nău dơi ta năp ne\, bâh ne\ ngluh U22 Thái Lan luh rơh tâm rlong gay ma dơi lăp ta rơh tâm rlong nklang n’gul đah nău dơi bôk năp ta bảng B. lôch rơh tâm rlong bâh mpôl tâm rlong U22 Việt Nam, mpôl tâm rlong bu ur Việt Nam le\ geh nău dơi rlơt ruch dak tơm jay Philipines ta rơh tâm rlong nklang n’gul gay ma lăp ta rơh nglâ| du\t tâm rlong geh HCV môn chưng play bu ur. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc rhơn bar mpôl tâm rlong an geh mât tay nău nsrôih n’hanh nău dăng gay ma dơi geh ueh ta rơh tâm rlong Sea Games 30 aơ. Đah nău dơi lăp ta rơh tâm rlong nglâ| du\t chưng play bu ur Sea Games 30, mpôl chưng play bu ur Việt Nam le\ geh VFF rnê kơl an 1 rmen prăk. Êng wa Phạm Thanh Hùng- nu^h leo mpôl chưng play bu ur Việt Nam geh nkhôm êng an mpôl chưng play bu ur 1 rmen prăk.

 

Nu^h rblang: Thị Đoắt

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng