Pơk uănh mông nar djăt: 5/8/2020

VOV4.Mnông- Nar 4/8. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc le\ geh săm [u\t njoăl rnê, nsơm ăp nai dak si, cán bộ, nu^h kan ta n’gâng kan dak si. Tâm săm [u\t njoăl geh nău nchih: “Việt Nam le\ lăp ta rơh mhe bâh nuh srê Covid-19 đah nău ntưp rêng âk, ntưp ngăch âk ta ăp ntu\k, tâm ne\ geh ăp nkuăl [on têh, le\ geh du đê| nu^h kan n’gâng kan dak si ntưp ji. Ndơn kan chính phủ, gâp rnê , kơp dơn n’hanh ua\nh rnê âk ăp nău tâm rgop têh, le\ nuih n’hâm nơm bâh ăp nai dak si têh kuăng bâh he tâm ăp nar tâm rdâng đah nuh srê Covid-19. gâp lah ueh rnăk vâl bâh ăp nai dak si n’hanh cán bộ n’gâng kan dak si le\ g^t vât, hăn ndrel n’hanh kơl đah ăp nău jêr jo\t, ntul rlong aơ, way lah ntu\k nsing nơm nâp nâl gay ma ăp nai dak si mbra dơi geh đăơ mpăn  [ư lôch nău kan. Gâp kuăl đă n’gâng kan dak si, ăp nai dak si, nu^h kan ta n’gâng kan dak si ta ăp mpeh mper neh dak an geh n’hao tay nău ueh têh bâh nu^h nai dak si mbra nsrôih dơn kan, mât kan n’hanh le\ săk soan, nău g^t n’hanh nău kan gay ma ndrel đah le\ Đảng, le\ [on lan lơh dơi đah nuh srê.

Nu^h rblang: Thị Đoắt

 

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng