Pơk uănh mông nar djăt: 3/6/2020

 VOV4.M’nông – Ôi 2/6, ta Ngih Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc [ư tơm rơh r[u\n chính phủ ăp rơh khay 5 n’hanh nu nău wa\ng sa rêh jêng. Uănh lah nu nău wa\ng sa rêh jêng khay 5, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc an lah, geh nău rgâl ue\h, ntu\k tăch tâm dak dơi hao, ngăn lah ntu\k pâl nđaih hao plơ\ tay. Du nău du\t le\ ne\ lah ăp rnoh an bah khay 5 ue\h lơn khay 4. khay 5 lah khay ma rup ndah Việt Nam ta lam ntu\r neh hao tay. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc răm rhơn an g^t 48 nar bah năp dak he mô geh nu^h ntưp COVID-19 tâm nsum mpôl. Du\t âk ăp nu^h ntưp le\ dơi săm bah n’hanh s^t jay. Thủ tướng nkoch nău ue\h đah nău le\ rngôch ăp ntu\k ma Thủ tướng mhe pah kan nsrôih lôch jêh ăp nău r[o\ng wa\ng sa rêh jêng le\ n’gluh an bah bôk năm. Thủ tướng đă ăp n’gâng kan, nău kan, [on lan nsrôih têh gay dơi geh săk rnglăy âk ngăn ăp nău r[o\ng wa\ng sa rêh jêng le\ n’gluh an tâm năm aơ, nkre đă ăp nu^h râng r[u\n tâm nchră, ndơ\ trong mkra mpeh ăp nău duh ndal kơt njrăng n’gang lơh mbram kon se, nău poăch su\r khlay hôm e hao tay.

 

Nu^h rblang: Y Sưng Phê Ja

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng