Pơk uănh mông nar djăt: 19/9/2020

 

 

            VOV4.Mnông-Ôi nar naơ 18/9, Thủ tướng chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, kruanh Hội đồng Thi đua khen thưởng Trung ương tât râng n’hanh ntoh ngơi nt^m leo rơh Đại hội tâm rlong ro\ng dak Mặt trận tổ quốc Việt Nam geh [ư đah ntrong kan trực tuyến tât 64 ntu\k tâm mâp ta lam dak.

Ntoh ngơi nt^m leo rơh Đại hội, Thủ tướng đă Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt nam geh n’hao tay  chông cờ rgum tâm rnglăp le\ mpôl rnoi tâm nău kan rdâk njêng, mât ngih dak, rgum mbơh tơih, rgo\ jă gay ma ăp nu^h [on lan, đoàn viên, nu^h kan ndrel bâh mặt trận n’hao nău g^t vât n’hanh dơn kan nsrôih tât râng ăp nău kan tâm rlong ro\ng dak, ndâk nsơm n’hanh pơk hvi nău tâm rnglăp le\ [on lan, tâm rnglăp ăp phung chroh, tâm rnglăp [on lan tâm lam dak tâm ban kơt [on lan ta dak bah dih.

Nu^h rblang: Thị Đoắt

 

     

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương