Pơk uănh mông nar djăt: 19/3/2019

VOV4.M’nông: Ôi lơ 18/3, ta Ntu\k kan Chính phue, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ndrel ăp Groi Thủ tướng ho\ geh nar pah kan đah du đê| ntu\k kan, n’gâng kan, ntu\k kan geh tât gay doh rklaih ăp nau kan jêr jo\t, nau kol, ntru\t dăng nau kan ê nkra, tăch rgâl, đăp mpăn nkô| nau hun hao bah năm “rgâl mhe” 2019.

Thủ tướng jao N’gâng kan nchrăp kan ndrel Ntuh kơl [ư tơm, tâm rgop đah Ntu\k kan Chính phủ ndrel ăp ntu\k kan geh tât nchrăp ơm nchră nau rđau mpeh nau kan aơ tâm pơh aơ. Tâm nê, ân ndơ\ luh nau kan ê nkra tăch rgâl, đăp mpăn nkô| nau hun hao 6 khay ndrel lôch năm 2019. Nuih n’hâm tâm rgop, tâm rnglăp gay r[o\ng tât nkô| nau nchrăp luh bah năm aơ, pơk nau rnơm ân nu\ih [on lan ndrel ntu\k kan./.

Nu\ih rblang: H’Thi

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng