Pơk uănh mông nar djăt: 2/12/2020

        VOV4.Mnông – Kêng măng nđaơ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc le\ [^t joet rơh r[u\n mpeh ăp trong njrăng n’gang COVID-19. Thủ tướng đă kiểm điểm nău kan bah rmôt kan, êng nu^h mô t^ng nău ntru\nh mpeh nkhah êng, njrăng n’gang srê, jêng tât ntoh ntu\k srê ntưp tâm nsum mpôl kơt khay mhe rlău. Bah năp măt, Nkual [on têh Hồ Chí Minh [ư ndăn, ngăch nău uănh nđôi joi nu^h, nkhah êng ăp nu^h F1, F2, mô an srê plơ\ tay rơh tal 3 ntưp luh nsum mpôl.

Thủ tướng [^t joet rơh r[u\n ntơm [ư ăp trong mkra njrăng n’gang srê Covid-19

 

Nt^m rđau ta r[u\h, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đă [ư kloh nău kan bah ăp rmôt kan, êng nu^h tih ăp nău ntru\nh njrăng n’gang srê, nkre nt^m rđau rmal rmôt kan, êng nu^h tih tih nău ntru\nh gay ntrong leo. Bah năp nu nău srê ta Nkual [on têh Hồ Chí Minh, Thủ tướng đă nkân nkân, n’hao nuih n’hâm, njrăng n’gang lơn. Thủ tướng lah rjăp, [ư t^ng uănh nđôi rjăp srê Covid-19 ntơm bah dih, nchoeng n’gang nkual srê bah tâm trôm n’hanh săm ngăch an nu^h ji.

Nu^h rblang: Y Sưng Phê Ja

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương