Pơk uănh mông nar djăt: 14/8/2020

VOV4.Mnông- Kêng măng nar 13/8, Tổng Bí thư, kruanh dak Nguyễn Phú Trọng n’hanh Tổng Bí thư, kruanh dak Lào Bounnhang Vorachith le\ geh kuăl điện tâm nchră mpeh nău tâm boh Việt Nam-Lào. Tổng Bí thư, kruanh dak Lào Bounnhang Vorachith njoăl nău rngot klâng tât Đảng, ngih dak n’hanh [on lan Việt Nam mpeh nău Tổng Bí thư ơm Lê Khả Phiêu kh^t.

Tổng Bí thư, kruanh dak Nguyễn Phú Trọng vơt Tổng Bí thư kruanh dak Lào Bounnhang Vorachith năm 2019

Tổng Bí thư, kruanh dak Lào rhơn ăp nău dơi geh têh kuăng ma [on lan Việt Nam le\ dơi geh tam tâm ba năp nơh. Tổng Bí thư, kruanh dak Nguyễn Phú Trọng ua\nh rnê âk nău khlăy bâh rơh tâm chră đah Tổng Bí thư kruanh dak Lào Bounnhang Vorachith. Bar hê nu^h leo kan rnê âk mpeh nău tâm boh kan đah bar Đảng, bar dak tâm ba năp nơh mô rlu geh hun hao nău tâm boh n’hanh hun haole\ rngôch ta âk ntrong kan, ntop ta nău mât đăp mpăn chính trị n’hanh hun hao wa\ng sa rêh jêng ta ăp dak, lah na nê\ bar ding an ndrel mât nâp, bun băp n’hao nău way ueh ơm an ăp rơh ba kơi mpeh nău tâm boh tâm rnglăp têh kuăng đah Việt Nam-Lào.

Nu^h rblang: Thị Đoắt

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng