Pơk uănh mông nar djăt: 14/1/2021

VOV4.M’nông: Knu\ng du nklăp du pơh tay lah dak Mỹ mrta ntơm nau jao chính trị, Tổng thống Donald Trump tâm lơ 12/1 rơh bôk năp ntoh nau kuăl jă rjaih rnoi mpôl, đă nu\ih [[on lan ryơk pháp luật. Ntoh nau bah năp báo chí rnôk hăn khâl trong mpir n’har bri mpeh ba dâng đah Mỹ ndrel Hehico, du nau ntoh bah nau kan lăp gu\ ma păng ti\ng kan tâm lôch 4 năm mât nau kan, Tổng thống Donald Trum lah rjăp, A[aơ lah rnôk dak Mỹ ân geh tâm rjaih. A[aơ ân rjaih tâm nau đăp mpăn ndrel rnă njrăng, ryơk ăp ntu\k kan bah pháp luật. Phung he lah du dak bah luật pháp, nơm lah dak geh nau đăp mpăn. Aơ lah nkô| nau ma gâp tât ta aơ gay nkoch tât ăp nau ma nơm gay [ư gay kơl an nu\ih [ư ti\ng pháp luật./.

Nu\ih rblang: H’Thi 

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương