Pơk uănh mông nar djăt: 14/8/2020

VOV4.Mnông-Tổng thống Mỹ Donald Trump geh ntrôl tay nău pơk mpông tay ăp ngih nti ta Mỹ tâ rnôk nău tât bâh nuh srê Covid-19 hôm nha geh âk nău jêr. Ntoh ngơi ta năp báo chí, wa Donald Trump lah na nê|, chính phủ liên bang mbra pă an 125 rkeh bok put mbung mbra dơi do\ng tay an ăp nkual ngih nti ta lam dak. Păng mpơl u\ch le\ rngôch ăp ngih nti mbra pơk mpông tay ta khay 11 tay tâm nău nsrôih ndơ\ nău rêh bâh nu^h [on lan plơ\ đăp mpăn tay kơt ta rơh nuh srê. Ta năp nău kuăl đă bâh Tổng thống Mỹ, âk ngih nti an lah a[aơ lah rnôk du\t ơm gay ma pơk mpông an hăn nti rnôk ma nuh srê hôm nha geh ntưp rêng âk.

Nu^h rblang: Thị Đoắt

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng