Pơk uănh mông nar djăt: 23/9/2020

VOV4.M’nông: Nau nchrăp nau nkra trong Đông-Tây nkuăl [on têh Buôn Ma Thuột, n’gor Dak Lak geh rnoh ntuh kơl rlau du rbăn rmen ho\ ntru\nh 5 năm ma ê geh nkra jêh. Nkô| nau ngăn lah kol ntrơn ngih gay ma nkra trong. Ti\ng nau nchrăp bôk năp, tơm prăk trok ntrơn ngih bôk năp knu\ng 220 rmen, a[aơ ho\ hao tât 3 tơ\.

Trong Đông-Tây bah nkuăl [on têh Buôn Ma Thuột, n’gor Dak Lak jong bơi tât 7km, geh ntu\k tơm lah trong Lê Duẩn-Đinh Tiên Hoàng, nthoi trong du\t đah trong tâm mâp Quốc lộ 27 lăp tâm mpông trong ndeh mpăr Buôn Ma Thuột. Nau nchrăp kan yor UBND nkuăl [on têh Buôn Ma Thuột [ư tơm ntuh kơl, rnoh ntuh kơl bôk năp lah 998 rmen, tâm nê Trung ương kơl an 90%, tơm prăk n’gor lah 10%. Yor âk nkô|, bôk nau kan mô jêh ti\ng nau nchrăp kan bôk năp (2015-2017), ho\ rgâl năm nkra tât du\t năm 2020. Yơn lah, tât rnôk aơ, trong Đông-Tây nkuăl [on têh Buôn Ma Thuột mhe knu\ng geh đạ rnoh jong nklăp 4,3km nkra ê jêh. Mpeh bôk 2 trong hăn, rnoh jong 2,6km, hôm ê geh ntrơn ngih vâl.

Mpeh 2 bôk hăn, rnoh jong 2,6km, hôm ê geh ntrơn jêh. Wa Trương Văn Chính, Giám đốc Ntu\k kan hun hao rnoh neh nkuăl [on têh Buôn Ma Thuột, rmôt kan geh jao nau ntrơn trong hăn, ân gi\t, geh âk ngăn nau kol tâm ntu\k aơ, ngăn lah pă tơm prăk ndrel rgâl nau kan ti|ng nau ntru\nh trok tâm:

‘Nau hôm kol yor Ngih dak mô to\ng tơm prặk, nau kol yor nau ntru\nh yơn lo\ chuêl nau ntru\nh ntrơn tă bah nau Ntru\nh mrô 43 hôm ê jêh, ê geh [ư lôch, jêh nau ntru\nh mrô 22. Ma ngăn lah rnôk ntru\nh nau mrô 22 ri ân geh nau kan mhe ân geh ntrơn tay, đah ăp nau ntru\nh geh ân [ư mô lah ê geh ntru\nh [ư ti\ng nau ntru\nh 43 gay geh trok tâm ndrel ndâk tay ntu\k gu\ ri rnôk aơ lo\ [ư nau ntru\nh 43, kơt nê ri mơ đăp mpăn nau tâm ban dah ăp rnăk đah ndrel du nau kan”.

Ko\ yor nau têk jong tât 5 năm mro, êng nau trok do\ng gay ma rklaih ntrơn ntu\k guư\ bah Bôk nau kan nkra trong Đông-tây ho\ hao rlau bơi tât 3 tơ\, ntơm 220 rmen bah bôk nau nchrăp bôk năp geh n’gâng kan bah nkuăl [on têh nchrăp ri rnôk aơ hao bơi tât 662 rmen.

Gay nau kan geh [ư, UBND nkuăl [on têh Buôn Ma Thuột đă rgâl rnoh ntuh kơl ntơm, 998 rmen hao 1.239 rmen. Wa Đinh Xuân Hà, Giám đốc N’gâng kan nchrăp kan ndrel ntuh kơl n’gor Dak Lak ân gi\t, tâm rnôk kâp tơm prăk tă bah Trung ương, N’gâng kan ho\ nchră nau ân UBND n’gor ân manh lor tơm prăk ntơm bah tơm prăk n’gor gay [ư trong Đông-Tây:

‘Phung hen nchrăp ân manh lor tơm prăk bah n’gor gay ma ntru\t ngăch nau nkra trong. Nau ntrơn rklaih ntu\k gu\ ri rnôk aơ UBND nkuăl [on têh Buôn Ma Thuột dôl ma rgum tâm nau ndâk nau kan ndrel ân [ư bôk nau kan. Tă bah nê, n’gor ân manh do\ng lor tơm prăk bah n’gor gay ma [ư nau kan aơ, ntru\t dăng nau kan, ơm nkra ân jêh trong Đông-Tây”.

Wa Nguyễn Văn Đoan, Groi Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần ntuh kơl ndrel nkdâk 515, nkre ah giám đốc bôk nau nkra trong Đông-Tây, ân gi\t, mpeh nau khlay rnôk aơ lah ân năn ntrơn ntu\k gu\ ndrel pă tơm prăk gay ma ntơm nkra ân tâm ban jêh tâm di nau ntru\nh ndrel nau nâp:

‘ Mhe nơh Chính phủ ko\ pă tơm prăk đo\ng. Lah ntrơn ngih vâl gay ma nkra trong ngăch ndrel tơm prăk năn ri phung hên ton mra [ư nkre, nkra n’ăp ma măng gay ma ân ngăch jêh nau kan”.

Tăng ăp ding geh tât nau kan aơ mbơh, wa Phạm Ngọc Nghị, Kruanh UBND n’gor Dak Lak ji nuih lah: Bah năp nơh yor mbrơi nau ntrơn trong yor mô to\ng prăk. Tât rnôk 225 rmen prăk tơm prăk mô to\ng ho\ geh Chính phủ pă ân, bah 3 khay ê geh ân ri ngăn lah nau tih mpeh phung ntuh kơl nkra trong.

Ăp nau kol nau ntoh luh tă bah nau ntrơn ntu\k gay ma nkra trong ân tât nau rgâl tơm prăk ntuh kơl, UBND nkuăl [on têh Buôn Ma Thuột ndrel ăp n’gâng kan geh tât ho\ mô năn mbơh gay ma n’gor doh rklaih. Wa Phạm Ngọc Nghị ntru\nh bar nau đă khlay ndrel ma ndal rnôk aơ lah nau kan trok tâm ndrel nau rgâl rnoh ntuh kơl gay ma ân leo nkra tay kan:

‘A[aơ rgum ntop tay ăp nau kan gay ma rklaih ntu\k. A[aơ đă rnoh neh ri geh nau ntru\nh hôm, ntu\k kơl tâm nchră nau kan gay ma ân UBND ngor rklaih nkre. Tal bar lah rnoh ntuh kơl ri ân geh uănh tay rlong uănh geh nau rgâl jêh đo\ng lah mô. A[aơ nkuăl [on têh [ư mbrơi ri mhâm geh UBND n’gor ân [ư gay ma rgâl ân dơi”.

Trong hăn Đông-Tây geh nau khlay tâm nau [ư jêh ntrong kan hăn ro tâm nkuăl [on têh Buôn Ma Thuột, to\ng dơi nau u\ch mpeh trong hăn ndal, rgop nau njêng trong hăn mhe mpeh Đông-Nam bah nkuăl [on têh. Nkre lah, nkra ueh, do\ng ueh ndeh ntu bah bôk nau kan, lơn ma [ư ueh trong, ntu\k ntu, pơk trong ân hun hao văng sa rêh jêng. Yơn lah, jêh 5 năm ntru\nh, bôk nau kan ê jêh, lo\ kâp prăk kan, ndrel ê gi\t ntă jo\ di\ng jêh nau kan aơ./.

             Nu\ih rblang: H’Thi

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương