Pơk uănh mông nar djăt: 14/7/2020

VOV4.M’nông: Dak Lak dôl tâm yan mih. Bri mih nar tâm ăp năm dăch aơ lơn ma mô ueh, dak lip tâm bôk yan mih vay tât ndal, khuch tât nau rêh, nau tuch tăm bah nu\ih [on lan, ngăn lah tâm nkuăl mpeh ba dâng ngăn bah ăp nglau thuỷ điện, trong n’hoch dak.

            Ti\ng wa Trần thế Hoan, Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn du ntu\k kan mât trong dak hoch Dak Lak: Ntu\k kan aơ dôl ma mât, do\ng 247 nglau n’gâr dak, tâm nê 240 nglau n’gar dak đăp mpăn to\ ân 48 rbăn ha ba dak 2 yan, ndrel rlau 25 rbăn ha cà phê. Tâm rnôk aơ, rnoh dak tâm ăp nglau mhe knu\ng tâm rnoh 305 nau nchrăp. Yơn lah, rnoh mih têh, dak lip bôk yan mra geh tâm âk rnôk yor ri ma nau kan mât đăp mpăn ân ăp nglau n’gar dak ho\ geh ntru\nh tâm ban ndrel [ư jâh ntơm du\t yan vai.

            Tâm nkuăl Krông Pách, nau kan n’hao nau nkra mhe nglau dak Ea Uy dôl geh njăch ndăn. Aơ lah ntu\k trong hoch dak geh ndâk bah a[aơ 40 năm, geh nau dơi to\ rlau 1.200 ha ba ndrel tơm tăm jo\ năm. Năm 2019, trong hoch dak Ea Uy geh ntoh kơl nkra mhe nglau n’gâr ndrel trong pơk n’hoch dak đah rnoh prăk 32 rmen. Wa Phạm Hữu Thành, Gíam đốc ntu\k kan mât trong hoch dak Krông Pách ân gi\t: A[aơ ăp ntu\k nkra nglau n’gâr dak Ea Uy đăp mpăn nau dơi ngăch, đăp mpăn nau nâp rnôk geh dak lip tâm bôk yan mih:

            ‘ Ăp nglau n’gâr dak bah nkuăl Krông pách aơ ri âk ngăn lah geh nkra tă bah năm 2000. Geh du đê| nglau dak geh ndâk tă bah năm 1980 kơt lah nglau Ea Uy aơ ri dôl ma geh nkra mhe, to\ng gay ma đăp mpăn vơt ăp rơh dak lip têh. Trong n’hoch dak ko\ geh nkra mhe ueh lơn ndrel geh trong n’hoch kơt lah nglau n’gar dak gay ma ndơn ăp tơ\ mih dak lip têh”.

            Yan mih năm 2018 yor dak hao têh ndal, leo tât nau roh khuch ât nau đăp mpăn yor ri ma nglau dak Ea Rớt tâm xã Cư Êalang, nkuăl Ea Kar ho\ [ư nau pơk dak ndal [ư geh tâm nkual rđu\ng geh nau khuch. Âk mir tăm tơm tăm gleh nar, ndrôk rpu ndrel sur djăr bah [on lan geh dak klôn rdu. Rhuăt nau tă blau bah nau kan pơk n’hoch dak aơ, tâm yan mih năm aơ, N’gâng kan mât trong hoch dak Ea Kar ho\ n’hao nau kan rdân njrăng, uănh ân rjăp bri mih nar trong hoch dak gay ma năn rklaih lah geh tât,. Wa Nguyễn Tiến Sĩ, Giám đốc ntu\k kan mât trong hoch dak nkuăl Ea Kar lah rjăp: 18 nglau n’gâr dak tâm nkuăl yor Công ty mât njrăng ko\ geh uănh nkra ân nâp [a [ơ ti\ng nau kan, đăp mpăn lah geh rnôk mih dak lip têh tât:

            ‘ Trong n’hoch luh dak, ăp mpông n’hoch, ăp to\ pi\t joet jru, ăp ndoh ndơ gay ma do\ng pơk, nchăng dak mro geh geh [ư ueh, đah thuỷ lực ri ntu\k kan hên ho\ [ư nâp jêh trong gay ma ân hoch dak lah geh lip ler. Yor ri, mô geh nau rvê ôh lah geh mih dak lip tât ri ko\ geh nau do\ng ueh nâm ơm. Phung hên mât 18 ntu\k n’gar dak ri geh 5 ntu\k geh trong pơk rnôk ân luh dak jru, phung hên ko\ uănh njrăng 5 ntu\k aơ yor lah ăp ntu\k lah geh mih dak lip tât ndal ri nsu\n tât ri 5 ntu\k aơ phung hên ân geh mât đăp mpăn ân geh nau ndơn nau tih đah 5 ntu\k trong n’hoch dak lah geh nau tât khuch”.

            Nau gay geh rvê ngăn a[aơ lah, ăp ntu\k trong hoch dak aơ ta Dak Lak ho\ tă geh ndâk nkra bah a[aơ bah 30 năm ân tât 40 năm yơn ê geh uănh năl mpeh nau nâp nâl bah nglau n’gâr dak.

Ăp ntu\k aơ geh uănh, ndâk rnôk ma bri rdâng sial, dak lip hôm ê geh bu kăl, yor ri ma rnoh dak hoch tât tă bah ba lơ si\t tâm yan mih rnôk aơ ri êng ngăn rđil đah nau ê nkra n’gâr aơ. Wa Trần thế Hoan, Gíam đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn du ntu\k kan, mât trong dak hoch Dak Lak, ân gi\t:

            ‘ A[aơ ri nau rgâl mhe trôk nar ri tât âk tơ\ ngăn, ngăn lah rnôk ma bri ho\ geh kăl lơi khuch âk. Yor ri ma năm 2019, phung hên geh du ntu\k lah nglau Đội 6 Ea Súp geh dak lip băm rlet rlau. Aơ lah du nau kan geh du\t n’hama klach rvê ngăn. Ndơn saơ nau kan ân geh đăp mpăn ăp ntu\k n’gâr dak ân geh leo hao bôk năp, yor ri ma tâm yan mih dak lip ri phung hên vay geh mêt uănh, kâp chăm tâm măng nar gay geh nau tât ri hung hên geh nau rđau đă rklaih nkre ndrel mô ân geh nau tât lơh nau roh đăp mpăn ân ăp ntu\k nglau n’gâr dak”.

            274 ntu\k trong n’gar dak hoch, nglau dak n’gâr yor Công ty Trách nhiệm hữu hạn du ntu\k kan Mât ntu\k trong hoch to\ Dak Lak mât, leo do\ng ho\ đăp mpăn ueh nâp, mra dơi rdâng đah ăp tơ\ mih dak lip lah geh tât ndal./.

            Nu\ih rblang: H’Thi

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng