Pơk uănh mông nar djăt: 27/2/2019

VOV4.M’nong - Nu nău mpeh trong kan but uănh săm ji ta ngih dak si đa khoa nkual Tây Nguyên kơt ăp trong r[o\ng hun hao ngih dak si năm tât, wa Doãn Hữu Long, Kruanh N’gâng kan dak si Dak lak, an g^t na nê|.

Ơi wa! A[aơ, Ngih dak si đa khoa nkual Tây Nguyên moh ndơ u\ch lôch jêh gay [ư ueh ngăn trong kan but uănh săm ji mêh ?

Wa Doãn Hữu Long: Ngih dak si đa khoa nkual Tây Nguyên dơi ndâk [ư ăp ntil ndơ t^ng uănh an bôk năp ri tât a[aơ le\ ntơm jêh. Yơn lah, tâm dăp rgum bôk năp ri têh hvi bah ngih dak si lah 800 nsưng ji, nkre nkhah ngih dak si đa khoa n’gor Dak Lak jêng 2 ngih dak si Sản Nhi n’hanh Ung bướu. Yơn lah, yor nu\ih kan bah Ngih dak mô to\ng jêng mô dơi ndrel du tơ\ rdâk [ư 3 ngih dak si. Yor r^, UBND n’gor le\ nt^m rđau ndơ\ le\ rngôch nâm ơm Ngih dak si đa khoa n’gor Dak Lak an ngih dak si đa khoa nkual Tây Nguyên, n’gao têh 1.200 nsưng nu\ih ji. Yor ne\, nău kan dak si le\ tâm ôp tâm nchră an UBND n’gor dơi n’hao, ntop tay du đêt ndơ [ư gay tâm di nău u\ch ngăn ta ngih dak si đa khoa n’gor Dak Lak a[aơ. Yor an n’hao ntop tay du đêt ndơ tâm di nău u\ch ngăn jêng du đêt ndơ dôl tâm rnôk jêh kơt ndơ jay n’gâr ndok nja, mkra ndok nja, ntu\k ntô jâng gung. Yơn lah ăp ntil ndơ aơ mô khuch tât trong kan but uănh ji. Tâm rnôk tât nău kan dak si mbra tâm ôp tâm nchră UBND n’gor an ndâk [ư mpông n’gar nking n’gang khoa Truyền nhiễm đah ăp nkual êng, kơt mboăt nthoi ăp khoa n’hanh du đêt ntu\k n’gâr, ntu\k njưh gay m’hâm [ư ndơ\ ngih dak si an do\ng du trong le\ rngôch.

Du ngih dak si gưl nkual, ngih dak si đa khoa nkual Tây Nguyên le\ dơi ntuh kơl kơt m’hâm gay tâm di ueh lơn nău u\ch but uănh săm ji bah nu\ih [on lan n’gor Dak Lak lah êng n’hanh nkual Tây Nguyên lah nsum ?

Wa Doãn Hữu Long: Tâm rnôk bah năp, UBND n’gor du\t ua\nh m^n tât nău năp rwa\t ndoh ndơ n’hanh le\ geh du nău nchrăp ntuh kơl rlău 300 rmen prăk gay rwa\t năm ndoh ndơ. Hôm mpeh nu\ih kan, bôk mô ho\ to\ng yơn Mpôl kruanh ngih dak si le\ m^n nchrăp kan ndrel tay đah hang rhiăng cán bộ nai dak si gay tâm di nău u\ch but uănh săm ji bah nu\ih [on lan. Yơn lah đah nău đăp mpăn rnoh, nău kan dak si uănh m^n đo\ng tât nău n’hao nău way kan an ăp y, nai dak si gay tâm ngih dak si hạng ngoay, jêng lah rlău 60% ăp nai dak si lah kruanh, groi khoa geh nti chuyên khoa 2 mô lah tiến sĩ let lơ. Đăp mpăn ăp nai dak s an do\ng blău rlău 50 kĩ thuật mhe kơt tim mạch can thiệp, ndôp dâr măt, nglăp măy an nchoăn play nuih… gay m’hâm [ư ngih dak si đa khoa nkual Tây nguyên tâm di nău u\ch âk ntil mô knu\ng nu\ih [on lan Dak Lak ma hôm ăp n’gor kiău ma n’hanh du đêt n’gor bah 2 dak băl Lào n’hanh Campuchia.

Tâm năm tât, nău kan dak si n’gor Dak lak mbra mbơh [ư ăp nău [ư gay nar lơ n’hao ueh pah kan bah ngih dak si đa khoa nkual Tây Nguyên mêh ?

Wa Doãn Hữu Long: Ueh nâp ngih dak si dơi uănh lah tă bah 38 rnoh ntil ndơ bah ngih wâl, ndoh ndơ tât kon nu\ih n’hanh lơn lah nău nti nsơm bah cán bộ y tế. Yor r^, nău kan dak si le\ du\t uănh khlay tât nău hun hao nu\ih kan, nău [ư nt^m nti đêt năm n’hanh jo\ năm dơi [ư [a [ơ, ngăn lah ăp chuyên khoa sâu. Tâm năm tât, nău kan dak si mbra hun hao tay ăp chuyên khoa, lơn lah uănh m^n tât nău play nuih, leh, trong chrach n’hanh ung thư. Mpeh ntu\k ntô ngih wâl mbra tâm ôp tâm nchră an UBND n’gor [ư ta Ntu\k deh oh bê n’hanh Ung bướu tâm ngih dak si dâl gay tâm di nău u\ch nar lơ âk bah nu\ih [on lan. Nkre, n’hao tay nuih n’hâm, nău rho\ pah kan bah cán bộ y tế gay tâm di nău u\ch bah nu\ih ji. N’hao ueh nâp, rgum hun hao kơt gâp le\ lah mpeh nău kan play nuih, dơi rek [ah play nuih, tât ndôp klơm play nuih kơt ăp ndơ kỹ thuât têh êng./.

Dăn lah ueh wa !

Nu\ih rblang: Y Sưng Phê Ja

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng