Pơk uănh mông nar djăt: 24/8/2019

VOV4.M’nông: Lơ 23/8, Trung Quốc ton lah nchâp rnóh soay ntop tay đah ăp ntil ndoh ndơ rvăt tă bah Mỹ đah rnoh khlay 75 rmen đô lar, nkah nau hao mhe ngăn bah nau tâm pit nau kan tăch rgâl jo\ jong đah bar jâng văng sa têh ngăn lam ntur neh. Tâm du nau ton lan, N’gâng kan tăch rgâl bah Trung Quốc ân gi\t, mra nchâp đah rnoh soay ntop tay 5% mô lah 10% đah rnoh 5.078 ntil ndơ geh tu tơm tă bah Mỹ geh ăp ntil ndơ tuch tăm, dak pring kât, ndeh mpăr jê| ndrel ndeh ô tô. Rnoh soay mhe ngăn đah du đê| ntil ndơ geh nau tam tâm khay 9, du đê| ntil ndơ geh nau tam ntơm lơ 15/12./.

Nu\ih rblang: H’Thi

 

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng