Pơk uănh mông nar djăt: 6/12/2019

VOV4.Mnông: Kruanh n’gâng kan nchră nău đah dak bah dih Trung Quốc Vương Nghị le\ ndơ\ mbơh ăp nău ntoh ngơi doh rklaih đah Tổng thống Hàn Quốc Moon Jea-in, tâm rnôk bar dak dôl nsrôih rgâl mhe ueh nău tâm boh kan đah bar ding. Trung Quốc n’hanh Hàn Quốc tâm ban u\ch doh rklaih nău geh tât ntrong kan njrăng rdâng grăp phao u\nh bôk ndrak lot ngai lvang nglâ| du\t (THAAD) n’hanh ăp nău êng mbra dơi m^n ua\nh răng dăng ăp nău dơi geh nsum. Kruanh n’gâng kan nchră nău đah dak bah dih Vương Nghị mhe geh rơh tât khâl ta Hàn Quốc. aơ lah rơh tât khâl bôk năp bâh wa tât ta Hàn Quốc kơp bâh năm 2016 rnôk nău tâm boh đah bar dak jêng duh jêr geh tât nău ntru\nh bâh Seoul mbơh [ư THAAD bâh Mỹ ta gôl dak Triều Tiên.

 

Nu^h rblang: Thị Đoắt

 

 

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng