Pơk uănh mông nar djăt: 21/1/2020

VOV4.M’nông: Nar 20/01, Ngoại trưởng Ukraine Vadym Prystaiko an g^t mbra ntru\t ntrôl n’hanh nsrôih đă Chính phủ Iran jao hôp đen ndeh păr dak dja geh tahen Iran pănh tu\p nar 08/01 mhe aơ. Nkoch đah bao chí, Ngoại trưởng Ukraine Vadym Prystaiko lah rjăp dak dja mbra mô plơ\ ru\ch đă n’gâng kan Iran ndơ\ an hôp đen, nkre lah rjăp nău Iran u\ch ndơ\ hôp đen mbra an saơ Iran u\ch du rơh hăn ôp uănh geh nău tâm ban mpeh nău tu\p. Bah năp nê, mpôl kruanh Iran ho\ ndơ\ luh nău mbơh dja dôl nsrôih rblang nău rhôp bah ăp hôp đen ndeh păr Ukraine ma tahen dak dja ho\ pănh tu\p, mô dơn nău lư mbra mplơ\ tay hôp đen an mpeh Ukraine gay ôp uănh nkô| nău tu\p./.

Nu^h nchih rblang: Điểu Thân

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng