Pơk uănh mông nar djăt: 4/5/2020

VOV4.M’nông: Ta nar r[u\n bah Uỷ ban Rnâng kan Quốc hội tâm du\t khay 4 mhe rlau, ăp ntoh măt ho\ uănh mpeh nau mbơh bah Chính phủ mpeh nau tă geh [ư têm nkrem, rdâng mpung lir năm 2019. Tâm rnộ neh ntu hôm geh nau jêr, srê Covid-19 hôm tât jêr, nau kan mhâm [ư gay têm nkre, rdâng mpu\ng lir ân geh uănh khlay, [ư ân rjăp. Kan đă tăch luh phe tât dak ba dih geh Kruanh Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân ntoh mbơh tay kơt lah du nau ntoh mhô mpeh nau mu\ng lir bah nau kan tâm nau rêh. Uỷ ban Rnâng kan Quốc hội ho\ đă mhâm [ư kloh ân ăp n’gâng kan ntu\k kan, mô ân geh nau têm nkrem, rdâng mpu\ng lir gay Quốc hội “nkah lah rjăp” tâm nau ntru\nh bah rơh r[u\n tal 9.

            Kruanh n’gâng kan tơm prăk Đinh Tiến Dũng lah kloh: Năm 2019, nau geh pă tơm prăk ntuh kơl nsum hôm mbrơi ndrel ê geh nau dơi rđil nau nchrăp, lơh jêng nau mpu\ng lir, Nau kan mbrơi do\ng neh geh jao, manh, ân lơi dơm hôm âk. Êp nê, ntu\k kan ntrong kan bah du đê| ntu\k, rmôt ê geh gloh, săk tam. Nau rgâl mhe hành chính âk ntu\k ê geh ngăn. Ntoh nau mi\n ta nar r[u\n, Kruanh Uỷ ban tâm nchră Nguyễn Văn Giàu ân lah: bah srê Covid-19, ân uănh tay nau rêh. Wa Nguyễn Văn Giàu lah rjăp: kan rgâl nau [ư rgum r[u\n, tâm n’ur mra geh têm nkrem, rdâng mpu\ng lir.

            Nkah tay ăp nau kan rdâng mpu\ng lir tâm âk nau ntuh kơl nsum, Kruanh Uỷ ban văng sa bah Quốc hội Vũ Hồng Thanh mbơh âk nau kan mbrơi geh kan, bol ma âk nau kan aơ geh Quốc hội du\t n’hâm uănh khlay, ndơ\ nau ntru\nh kơt lah nau rklaih ntu\k tach ndeh mpăr Long Thành, nau [ư kan trong ndeh hăn Bắc-Nam…Wa Vũ Hồng thanh ko\ đă ân geh ăp nau kan ân geh nau nchrăp mpeh du đê| nau ntru\nh, tâm nê geh nau do\ng ndeh kan nsum:

            ‘Nu\ih [on lan geh nau mi\n, nau nchrăp mpeh rnoh ndeh 1,1 rmen yơn saơ âk ndeh biển ndrih tâm ntu\k geh rnoh tăch 8-10 rmen, bol ma ndeh vay do\ng yơn rđil nau ntru\nh ri rnoh neh moh khlay ir, geh têm nkrem rdâng mpu\ng lir đo\ng lah mô. Mhe rlau N’gâng kan tơm prăk mbơh lor ntil ndeh ân hăn yơn ko\ ân geh uănh tay ăp ntil nau tă geh mhâm dơi săk tam’.

            Ta rơh r[u\n, Kruanh Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đă: Nau kan ê nkra tăch rgâl ân geh uănh nâp lơn tă bah nau ntru\nh ân tât nau [ư. Kruanh Quốc hội lah rjăp du nau [ư jêng mpu\ng lir prăk kăk, nar kan, nau nkhêp kan bah ntu\k kan tăch rgâl nê lah nau geh tât nau ntru\nh tăch luh phe tât dak ba dih mhe rlau:

            ‘Êng nau kan tăch luh phe mhe rlau, phung he [ư jêr ngăn, hôm vi| ve\, njăch ndal ir a[aơ [ư jêng nau mpu\ng lir ân ntu\k kan tăch rgâl, khuch ngăn tât nu\ih tăm ba…lah ân geh uănh tay. Mô lah âk nau kan dôl ntuh kơl dôl ma [ư kol nau kan hành chính, nsru\ng tâm du nar roh âk rmen prăk yơn lah mô dơi geh rklaih. Nau nê geh mpu\ng lir đo\ng? Nau kan bah ntrong kan ân geh rklaih nau kan hành chính ân nu\ih [on lan ndrel ntu\k kan tăch rgâl mơ ngăn ngên lah nau têm nkrem ân nau kan ê nkra, tăch rgâl”.

            Nau mbơh nau tă geh [ư têm nkrem, rdâng mpu\ng lir năm 2019, N’gâng kan mêt uănh bah lam dak ho\ [ư ntru\nh 6000 tơ\ hăn mêt uănh nau kan hành chính, 200 tơ\ mêt uănh nau kan, saơ nau tih mpeh văng sa lah 173 rmen, 22 rbăn ha neh, ân geh sok nsi\t mpeh tơm prăk ngih dak bơi tât 84 rmen prăk…Kruanh n’gâng kan văng sa Đinh Tiến Dũng lah kloh:

            ‘ Nau kan têm nkrem, rdâng mpu\ng lir tâm ăp nau kan hôm ăp nau jêr, nau ê dơi hôm ơm nau kan ê geh [ư rjăp tâm du đê| ntu\k kan, nkuăl, rmôt an, n’gâng kan công ty ngih dak, kơt mbrơi ntru\nh Bôk nau kan têm nkre, rdâng mpu\ng lir năm 2019, mbơh mbrơi nau kan, têm nkrem, rdâng mpu\ng lir, rgum nchră nau tă geh [ư, têm nkrem, rdâng mpu\ng lir ê nâp, mô geh nau mbơh, rnoh nau kan n’hêl mpeh nau têm nkrem tơm prăk bah ngih dak. Ngăn lah yor nu\ih dâk bôk n’gâng kan, ntu\k kan, nkuăl, rmôt kan, n’gâng kan công ty ê geh uănh rjăp, ê jao nau kan ngăn ân ntu\k kan kơl nchră ân nau kan [ư nau nthoi nau kan ntru\nh [ư nau ntru\nh bah Luật têm nkrem, rdâng mpu\ng lir”.

            Ăp ntoh măt tâm ban nau meh nkô| nau, nau kan geh ntoh tam nau mbơh bah Chính phủ mpeh nau têm nkrem, rdâng mpu\ng lir năm 2020. Nkre đă Chính phủ rđau ân ăp n’gâng kan, ntu\k kan, nkuăl, n’gor ntru\nh ân rjăp nkô| nau, ntrong kan ho\ nchrăp luh. Tơm uỷ ban văng sa bah Quốc hội Vũ Hồng Thanh đă:

            ‘Tâm rnôk tât nau têm nkrem ân geh [ư ân rjăp lơn tay. Nau kan so\k tơm prăk soay, do\ng tơm prăk aơ ri 16 rbăn 900 rmen ko\ rnơm ân geh nau rđau đă bah Chính phủ, ngăn lah n’gâng kan tơm prăk phung he ân geh têm nkrem 17 rbăn rmen. Rnơm 17 rbăn rmen kơl an nau kan do\ng, ndâk tay nau di\ng ân ueh lơn”.

            Uỷ ban Rnâng kan Quốc hội ko\ đă [ư ân kloh ăp N’gâng kan, nkuăl, ntu\k kan mô mbơh ăp nau tă geh mpeh têm nkrem, rdâng mpu\ng lir gay Quốc hội “mbơh nkah lah rjăp” tâm nau ntru\nh r[u\n tal 9./.

                                                Nu\ih rblang: H’Thi

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng