Pơk uănh mông nar djăt: 20/7/2020

VOV4.M’nông: Ta rơh r[u\n tal 46 bah Uỷ ban Rnâng kan Quốc hội geh tâm pơh rlau aơ, ăp ntoph măt ho\ rgop nau mpeh du đê| nau kan hôm êng bah bôk nau nchrăp Luật Nu\ih hăn kan bah dak Việt Nam kan tâm dak ba dih ti\ng hợp đồng (rgâl nkra). Aơ lah nau kan geh [on lan uănh khlay, yor nau hăn kan dak ba dih rơh rlau aơ geh ăp nau jêr. Tâm nchră nau nchrăp Luật aơ, Uỷ ban rnâng kan Quốc hội đă [ư kloh nau kan mât Ngih dak mpeh nau leo nu\ih Việt Nam hăn pah kan tâm dak ba dih.

Ăp ntoh măt đă gay nkah ân rjăp lơn mpeh nau kan ndâk njêng nsum tâm UBND gưl n’gor, rmôt kan tâm ntu\k kan du ntil kan tâm UBND gưl n’gor [ư nau leo nu\ih hăn pah kan tâm dak ba dih [ư nau ton lam ntur neh, nau nchrăp bah lam ntur neh. Ti\ng ăp ntoh măt, gay [ư nau ton lam ntur neh, nau nchrăp lam ntur neh geh tât nau leo nu\ih hăn pah kan tât dak ba dih ri ân jao an Ntu\k pă nau kan pah tâm ntu\k kan Lao động-Thương binh ndrel Xã hội [ư. Yơn lah, ăp nau rgop đă nkah uănh tay nau jao ân ntu\k kan pah kan leo nu\ih hăn kan pah kan tâm dak ba dih yor geh ân ntop tơm prăk ndrel nu\ih kan bah Ngih dak ndrel geh khuch tât nau ntul rlong bah ntu\k kan tăch rgâl ho\ geh pă săm [u\t pah kan. Nkoch tât nau aơ, Kruanh n’gâng kan Lao động-thương binh ndrel Xã hội Đào ngọc Dung lah rjăp: mpeh nau geh ri ntu\k kan nti\m mbơh nau hăn kan, mô di lah ntu\k kan ndâk njêng nsum:

Lah mô jao ân ntu\k kan aơ ri ngăn lah ân geh nchâp ntu\k kan nê ân geh plơ\ tay ntu\k kan ma ntu\k nê ri lo\ geh so\k prăk nu\ih hăn kan. Lah mô jao ân du ntu\k [ư nau kan ri gâp mi\n lah Kruanh mô gi\t mhâm nau [ư gay ma leo nu\ih hăn kan ndrel ntil nau kan aơ ngăn lah dôl geh nau mbơh nkoch kơt nê. Phung hên săch nau kan aơ mô geh ntoh trong kan mhe ma ngăn lah jao nau kan tay ân ma bu, nau kan aơ “ndơ\ lor” ntu\k kan tăch rgâl đah ntu\k ndơn kan, yơn mô di lah du ntrong kan mhe. Mô geh kan aơ, ntu\k pah kan hôm pah kan nâm ơm”.

Ê geh nau tâm di nuih đah nau mbơh bah Kruanh N’gâng kan Lao động-thương binh ndrel Xã hội, Tổng thư ký, Kruanh ntu\k kan văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc ân lah:

Mât Ngih dak kơl an Krunah UBND n’gor mpeh nau kan aơ ngăn lah N’gâng kan Lao động-Thương binh-Xã hội, kơl an nau mât kan ngih dak yơn mô di lah Kruanh mô dơi mât ôh. Ntu\k Kruanh N’gâng kan lah nau nê ê geh nau kloh ngăn. Ntu\k [ư du nau kan ri bu mât ntu\k kan jao leo nu\ih kan. Ntu\k jao leo lah du nau kan, hôm jao tay nau kan nê ri lah nau kan leo hăn kan geh hợp đồng”.

Ăp ntoh măt đă mbơh kloh nau ntru\nh đah nu\\ih geh leo hăn kan tâm dak ba dih ti\ng hợp đồng. Mpeh nau kan aơ, Kruanh Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân lah rjăp, nau dơi bah nu\ih bah bôk nau nchrăp luật leo nu\ih hăn kan tât dak ba dih ti\ng hợp đông, mô di lah pah kan dah ro\ng, hăn chop khâl, hăn nti ndrel ăp nu\ih lah nu\ih blau nchră nau kan ko\ mô dơi tât nau kan rgâl bah bôk nau nchrăp luật:

Phung he pă săm [u\t ân ntu\k kan leo nu\ih hăn pah kan tâm ăp dak Trung Đông, mô lah hăn nti\m nti ta Nhật…ăp ntil nau hăn kan nê ti\ng hợp đồng. hôm nau dăn hăn pâl n’aih mô lah gu\ pah kan mô di lah nu\ih ân geh rgâl bah Luật, mô lah nau kan leo 39 nu\ih khi\t tâm công-ten-nơ ko\ mô di lah nu\ih ân geh nau rgâl bah Luật Nê lah tih pháp luật, hăn kan tih dôih”.

Ăp nau rgop ko\ đă [ư kloh mpeh ăih nau ntru\nh bah rnoh rnop ti\ng ăp rơh. Nkre ân geh ntru\nh n’hêl rnoh ân geh lor, rnoh prăk nkhôm kan, prăk do\ng, [ư nau nchrăp Luật dôl geh jao ân N’gâng kan Lao động-Thương ndrel Xã hội ntru\nh yơn mô geh nau rjăp. Uỷ ban rnâng kan Quốc hội ân lah, ntu\k kan [ư nau kan leo nu\ih hăn kan mô pah kan tâm dak ba dih ti\ng hợp đồng ân geh [ư âk ntil săm [u\t, nau kan tă bah rnôk joi dak lăp kan, dak nơm kan nsum, tâm nchră nau kan, săch, nti\m nti nau r[ong, kơl an ăp nau đă luh, lăp dak…ndrel ân geh to\ng dơi ăp nau dơi tâm nau ntru\nh bah pháp luật Việt Nam ko\ kơt lah dak ndơn. Yor ri, kan ân geh do\ng t9ơm prăk gay [ư nau kan lah nau ngăn yơn ân geh đăp mpăn geh so\k prăk kan bah nu\ih kan du trong rjăp, kloh, nkre tâm di đah nau tâm ton bah ăp dak geh tât./.

Nu\ih rblang: H’Thi

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng