Pơk uănh mông nar djăt: 19/9/2020

            VOV4.Mnông-Ôi nar 18/9, an tâm rgop mpeh nău tâm nchrăp Nghị quyết njêng n’hanh ntru\nh nău dơi, nău kan n’hanh nău leo [ư bâh ntu\k kan mpôl Đại biểu Quốc hội n’hanh Hội đồng nhân dân ăp n’gor, nkuăl [on têh pah kan bâh Trung ương, Tổng thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc lah na nê|, nău rdâk njêng Nghị quyết bâh Uỷ ban rnâng kan Quốc hội mpeh nău njêng n’hanh ntru\nh nău kan, nău dơi, nău leo kan bâh ntu\k kan Đại biểu Quốc hội n’hanh Hội đồng nhân dân gâl n’gor gay ma geh [ư na nê| tay nău ntru\nh bâh Đảng mpeh rgâl mhe nău leo [ư, pă dăp ntu\k kan leo kan an ueh, pah kan geh săk rnglăy n’hanh n’hao nău dơi ueh pah kan bâh Quốc hội. nglôch lôch nkô| nău aơ, Uỷ ban rnâng kan Quốc hội u\ch pă an HĐND ntru\nh njêng ntu\k kan mpôl Đại biểu Quốc hội n’hanh Hội đồng nhân dân. Mpeh rnoh n’hanh nău ntơ an ăp ntu\k kan, Uỷ ban rnâng kan Quốc hội u\ch an nău nchrăp kan ntru\nh mbơh ngluh geh 3 jrô kan n’hanh pă an ta ntu\k mbra dơi geh ntru\nh njêng tay 1 ntu\k kan gu\ kâp kan ta nău ngăn bâh ntu\k. Đah nău an lăp kan biên chế công chức bâh ntu\k kan mpôl đại biểu QH n’hanh Hội đồng nhân dân yor ta ntu\k ntru\nh an bâh nău ua\nh năl na nê| tay nău kan.

Nu^h rblang: Thị Đoắt

 

          

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương