Pơk uănh mông nar djăt: 20/3/2019

VOV4.M’nông - Jêh du đêt nău kon se geh rlơn dak si jêh chuh kơt N’gâng kan dak si mbơh rgâl vaccine 5 tâm 1 mhe Combe Five, tâm âk trong mbơh ăp me bơ\ le\ nkoch âk nău klach rvê, chuh vaccine geh âk nău rgâl klach. Du đêt nău m^n êng an lah pu dak toh mê| da dê lah vaccine hôm, mô kâp chuh tay. Rnoh êng an lah kanu\ng rêh sa kơt ndơ geh lah săk nơm le\ dơi njrăng rdâng đah nău ji hôm. Bâh ne\ njêng nău mô hôm u\ch chuh Vaccine. Gay ma g^t tay lơn mpeh nău khlăy bâh Vaccine tâm nău njrăng ji, nai dak si Phạm Văn Lào, Kruanh ngih dak si y tế dự phòng Dak Lak mbơh na nê| mpeh nkô| nău aơ.

 

- Vaccine m’hâm geh nău tơm đah kon nu\ih tâm rchăng n’gang kop ji, ngăn lah đah ăp nău ji tâm ntưp, ơi nai dak si ?

Nai dak si Phạm Văn Lào: Tât a[aơ he an m^n lah nău dơi geh têh ngăn bah nău kan dak si tâm rach năm 20 n’hanh ăp năm bôk rach năm 21 aơ dơi joi geh ăp ntil vaccine tam ngăn, thuk ngăn n’hanh đăp mpăn ngăn gay mât njrăng săk soan bah nu\ih [on lan đah ăp ntil nău kop ji geh tâm bôk nău chuh pơk hvi mô lah ăp nău kop ji geh vaccine gay njrăng n’gang.

 

- A[aơ ta du đêt ntu\k ta lam dak geh ăp nu\ih mô an kon se chuh vaccine rchăng n’gang kop ji. Ndr^ ta Dak Lak geh nău aơ đo\ng ?

Nai dak si Phạm Văn Lào: Ta Dak Lak ntrong leo ho anti-vaccine ri mô geh. Yơn tâm [on lan chah chrai hôm e geh geh nău anti-vaccine. Yor nê a[aơ nău kan dak si dôl rgum tâm trong kan nkoch trêng. A[aơ he nkoch trêng an nu\ih [on lan wât nău ueh tam bah vaccine n’hanh nău chuh vaccine lah du trong dơi lah đăp mpăn ngăn tam ngăn gay mât uănh săch soan nu\ih [on lan rchăng n’gang ăp nău kop ji ma he dơi knơm le\ rnôk tâm vaccine gay rchăng n’gang pơng.

 

- Ơ, nkoch mbơh lah du nău, yơn t^ng wa he an m’hâm [ư gay rgo\ jă nu\ih [on lan ndơ\ oh kon he tât ăp ntu\k ngih dak si gay chuh vaccine, ngăn lah ăp ntil vaccine tâm bôk nău kan chuh pơk hvi ?

Nai dak si Phạm Văn Lào: T^ng gâp nău khlay lah trong kan nkoch mbơh m’hâm [ư an bu wât nău tam bah vaccine, tal 2 lah đăp mpăn tâm rnôk chuh vaccine. Nău ne\ rlău ma ăp trong mbơh nkoch nu nău ri he [ư nkoch trêng tât an ăp rmôt, rmôt nu\ih geh ntrong leo anti-vaccine mô lah ntu\k nu\ih [on lan wât mô ho\ to\ng ăp nău mpeh vaccine ri nkoch mbơh tât đah nu\ih [on lan. Tă bah ăp nar r[u\n mô lah tâm rgop đah ăp nău kan ntu\k kan nsum mpôl gay he [ư nău ne\ an ueh.

- Ơ, dăn lah ueh nai dak si.

 

Nu\ih rblang: Y Sưng Phê Ja

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng