Pơk uănh mông nar djăt: 11/1/2020

VOV4.M’nông: Bộ Y tế năl lah: ta Việt Nam, a[aơ mô ho\ năl geh du hê nu^h ji môr klơm soh ndal mô g^t kloh nkô| ta Trung Quốc. Nkhêp geh rnôk Tết, tâm rsong hăn đah ăp dak hao âk, geh ma nău ji ntưp rêng lăp tâm Việt Nam. Việt Nam mbra kan nsum lhăt đah ăp nhih pah kan dak si lam ntu\r neh, ăp mpôl kan dak bah dih t^ng groi nđôi n’hanh ôp g^t nău lư mbro mpeh nău ji. Nkoch trêng tât nu^h [on lan, nsum mpôl n’hanh ăp nu^h tă s^t bah ntu\k geh ji, njrăng đă nu^h [on lan mô dơi phit klach, rvê hô. Ntrôl dăng nău kan groi nđôi nuh srê ta ăp mpông n’har bri, groi nđôi ji môr klơm soh mô ho\ g^t nkô| ta ăp ntu\k but săm dak si n’hanh groi nđôi nsing tâm nsum mpôl lam [on lan, lơn lah njrăng uănh ăp nu^h tă s^t bah ntu\k geh ji, ngăch ban saơ n’hanh nkra mô an nău ji ntưp rêng lam [on lan./.

            Nu^h nchih rblang: Điểu Thân

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng