Pơk uănh mông nar djăt: 24/10/2020

VOV4.Mnông- Tổng giám đốc ntu\k kan dak si lam ntur neh nar 23/10 an lah, lam ntur neh dôl ta rơh du\t khlăy bâh nuh srê Covid-19, ngăn lah ta mpeh Bắc bán cầu, đah nău mbơh bar pe khăy tay mbra lah rơh ntưp âk. Âk ngih dak dôl mâp âk nău jer jo\t, đah nău dơi mât njrăng bâh ntrong kan dak si mô hôm dăng đah nău ntưp âk ir bâh nuh srê. T^ng ntu\k kan dak si lam ntur neh, âk ngih dak dôl geh saơ âk rnoh nu^h ntưp Covid-19 hao âk ndal, jêng tât ăp ngih dak si n’hanh ntu\k kan mât chăm săk soan le\ rlău ir. Nău pah kan ơm mbra kơl an bah ir geh ntưp nuh srê. Ntu\k kan dak si lam ntur neh  lah tay na nê| ăp ntrong kan njrăng nuh srê kơt lah ua\nh năl mham, ua\nh năl ntu\k hăn, nu^h tâm mâp bâh nu^h ji. Mbra kơl an ăp ngih dak aơ der geh nău nchueng rvêl tal 2.

Nu^h rblang: Thị Đoắt

 

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương