Pơk uănh mông nar djăt: 20/1/2021

VOV4.M’nông – Mpôl uănh lah nău ơh lam ntu\r neh đah srê Copvid-19 bah Rmôt kan dak si lam ntu\r neh (WHO) mhe mbơh du ndrôm sam [u\t mbơh, an saơ ăp nău tih bah lam ntu\r neh tâm lvang bôk năp ntoh srê. T^ng ne\, nău rblang gen kaman [ư kop ji bah nkual [on têh Vũ Hán, Trung Quốc le\ dơi ntơm [ư bah du\t khay 12/2019, an saơ 1 ntil kaman mô g^t tu tơm dơi [ư ji klơm soh. Yơn lah, ăp trong mkra dak si nsum mpôl mô dơi kơt do\ng ơm [ư srê ntưp rêng ngăch. Mpôl ua\nh lah nău ơh lam ntu\r neh đah srê Covid-19 ôp đo\ng mpeh rnôk mbơh nu nău ndal đah srê bah WHO, nkre nt^m rnoh ơh bah ăp dak ta lam ntu\r neh mô dơi kơt nău u\ch. Nău aơ an saơ trong mbơh srê lam ntu\r neh an dơi ndâk [ư tay.

 

Nu^h rblang: Y Sưng Phê Ja

 

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương