Pơk uănh mông nar djăt: 16/3/2019

           

VOV4.Mnông: Yuh K’Nễu (deh năm 1978) nu\ih K’ho ta xă Phú Hội, nkuăl Đức Trọng, n’gor Lâm Đồng kon đơi me bơ\ bah jêt, rêh kơl nău kơl an bah kônh wa. G^t saơ nău ach o, bah rnôk hôm e jêt, yuh le\ hăn kan bu ăp ntu\k, janh rlet rlău. Đah nuih n’hâm nơm, bôk rngok bah nơm, tât a[aơ rnăk wâl yuh le\ geh ngih wâl âk nu\ih mpo\ng u\ch. Tâm jay têh ueh, to\ng ăp ntil ndơ ta xã Phú Hội, nkuăl Đức Trong, yuh K’Nễu nkoch: gâp mơh geh ndơ gay ma an oh nô kơt nti, kanu\ng geh nău nsrôih mô an ach o dơm.

            “Ntơm nơh ach o ngăn, kanu\ng tăm ba, tăm mbo dơm. Nău ach o du\t bêk nhe\ ngăn, he an nsrôih dơm, an geh nău m^n dơm”.

            Ơm kon đơi me bơ\ bâh jê|, yuh geh kônh wa mât rong. Bâh ntơm jê| yuh le\ nsrôih pah kan jan sa. Tât têh gu\ sai, đah rnoh neh bôk năp kanu\ng bar pe sào tăm ba, tăm mbo, ur sai yuh way [a [ơ mô to\ng ndơ sa. Le\ rngôch vâl hăn kan an bu gay ma geh prăk sa. Bâh ntơm n’gâng kan ta ntu\k đă rgâl mhe tơm tăm ndơ rong, Hội nông dân xã pơk âk jrô nti nău kan tăm mhe, rnăk vâl yuh nănh rgâl jêng tăm tơm la gum. Le\ geh njoat hun hao tâm rnăk vâl, yuh rvăt n’hanh manh neh tăm tay. A[aơ, rnăk yuh le\ geh klâp ma 20 ha, geh nđâp neh jay n’hanh neh manh, tăm lagim n’hanh ăp ntil biăp bum, yuh K Nễu an g^t:

            “Bâh ntơm [ư lagim klâp ma 5,6 năm aơ r^ gâp le\ pă nău kan an rlău 10 nu^h oh yuh tâm [on. Gâp trok prăk ăp khay, nău kan đăp mpăn an oh yuh. Geh oh yuh r^ mơ geh gâp, yor ne\ gâp du\t lah ueh ăp nu^h le\ kơl an gâp. Rlău ma ne\ gâp le\ kơl an oh yuh tâm [on an manh mô so\kprăk kon, mô lah mbơh tay nău tă kan an ăp oh yuh geh nău u\ch ka. Ăp năm gâp geh bâh nău kan tăm la ghim klâp ma 2 rmen prăk, rnoh prăk aơ gâp ntuh kơl tay nău pah kan jan sa n’hanh rvăt tay neh ntu gay ma n’hao nău geh rnoh neh mât tăm”.

            Yuh K’Bin lah nu^h pah kan ăp năm an rnăk vâl yuh K’Nễu , nkoch.

            “Gâp saơ yuh ne\ di ma gâp kơt nti kan. Yuh ne\ tăm laghim pă nău kan an hên. Rnôk mô geh prăk mbra kơl an oh yuh manh bar pe rkeh, lôch ne\ hên hăn kan an yuh. Yuh [a [ơ pă nău kan đăp mpăn an hên”.

            Yuh Hà Thị Ty, du hê nu^h kan ta aơ, an g^t na nê| lơn.

            “Yuh K Nễu ta aơ lah nu^h geh âk rnoh neh pah kan, yuh tăm la ghim pă nău kan an hên, nău geh klâp ma bar pe riăng, [ư bâh 7 mông ôi tât 4 mông n’gul kêng măng ăp nar”.

            Nô Ha Nan Thamy, kruanh Hội nông dân xã Phú Hội, lah na nê|, yuh K’Nễu lah nu^h ntoh ang tâm nău nsrôih [ư sâm geh an [on lan kơt t^ng:

            “Lah êng ta xã Phú Hội r^ nu^h [on lan rnoi đê| le\ kơt nti nău tă kan mhe tâm nău pah kan jan sa, ntoh lư lah geh yuh K’Nễu le\ geh nău hun hao ngăn. Yuh le\ g^t do\ng ăp nău g^t vât geh kơt nti bâh ăp nău kan geh săk rnglăy âk lôch ne\ s^t do\ng ta rnoh neh rnăk vâl nơm. Yuh le\ geh g^t rgâl tơm tăm ns^t tay nău geh wa\ng sa du\t âk. Gâp u\ch lah [on lan ta ntu\k kơt yuh K’Nễu gay ma rgâl nău wăng sa bâh rnăk nơm, ntop an ndrel ta ntu\k ăp nar lơ ma hun hao wa\ng sa- rêh jêng”.

            Pah kan wa\ng sa blău, kơl geh âk nu^h ndrel hun hao wa\ng sa, yuh K’Nễu geh ăp gâl kan ăp ntu\k kan kơl nkhôm rnê. N’gâng kan ta ntu\k le\ jă yuh âk tơ\ tât râng nău kan cán bộ bu ur, Hội nông dân, yơn yuh mô u\ch [ư. Yuh m^n lah bôl ma ăp nău kan ma dơi kơl an [on lan nơm r^ ne\ le\ ntop ueh ndrel ta ntu\k hun hao wa\ng sa- rêh jêng.

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng