VOV4.Mnông: Nar 29/9 mhe rlău, rơh bôk năp Ban nt^m rđau Tây Nguyên [ư rnê rhơn 200 cán bộ thôn [on, ntoh lư. Aơ lah ăp nu\ih geh nău rgop khlay tâm nău đăp mpăn trong chính trị bah dâng, so\ng dăng mbơh [ư ăp nău ntru\nh, nău kơl bah Đảng n’hanh ngih dak tât đah nu\ih [on lan ta nkual Tây Nguyên. Tâm ne\, wa Y Than Ađrơng-Bu ranh [on Kroa B, xă Cuôr Đăng, nkuăl Chư M’gar, n’gor Daklak du hê ntoh lư.

{on Kroa B

 

Rnăk vâl wa H’Nhinh Êban ta [on Kroa B mhe sa nkra lôch ngih mhe, geh kơp dơn lah bah ach o an g^t: nău dơi bâh rnăk vâl wa geh nău kơl an bâh kruanh [on Y Than Adrơng. Dơi geh nău nt^m nti, kơl an bâh kruanh [on n’hanh ăp ntu\k kan, rnăk vâl wa n’hanh âk rnăk êng tâm [on le\ geh manh prăk ngân hang gay ma mât rong, tuch tăm cà phê n’hanh tiu geh săk rnglăy âk; hun hao bah ach o. yor ne\, nău mpơl saơ mpeh du hê kruanh [on gơih nđơr jăp kan đah [on lan way geh [on lan tâm [on Kroa B kơp dơn. Wa H’Nhinh Êban ngơi:

 “Wa kruanh [on du\t jăp kan đah [on lan, wa kơl an âk [on lan ngăn. Nt^t kơt rnăk vâl gâp, ntơm nơh ach o, geh kruanh [on nt^m [ư s[ manh prăk ngih dak, lôch ne\ cán bộ tâm [on nti rong sur, bê, tăm cà phê, tiu gay ma geh săk rnglăy âk”.

Kruanh [on Y Than Adrơng tâm ngơi đah [on lan

 

Lah nu^h [on lan ta [on Kroa B, bâh ntơm lôch nar rklaih đăp mpăn dơn ngoăy neh dak, Y Than Adrơng le\ tât râng pah kan jut jăng ach o, mô g^t s[ an [on lan. Y Than Adrơng lehôm nha nsrôih nđơr tât râng ăp nău kan yor ăp ntu\k kan rgo\ jă. Tă kan kruanh mbơh nău kan tuch tăm mât rong ta [on Kroa B, wa lah nu^h mbơh nt^m ăp nău mhe mpeh khoa học kĩ thuật tâm nău pah kan, nsrôih kơl [on lan tăm cà phê, tiu, mât rong geh săk rnglăy. Tâm du tơ\ tât râng rdâk njêng ngih văn hóa ntu\k rêh jêng, mô lap geh pă jâng. Bôl ma săk soan mô hôm dăn, hăn nsong jêr, yơn đah nău nsrôih nđơr đah nău kan, wa hôm nha tât ăp rnăk tâm [on đo\ng. ăp nău kan bâh [on geh tâm nchră dơn ngoăy đah chi bộ, kruanh thôn, rnâng kan Mặt trận n’hanh ăp ntu\k kan êng. Wa Y Roh Niê- kruanh rnâng kan Mặt trận [on Kroa B ngơi:

“Nău m^n nsrôih kan bâh kruanh [on lan mơh nău I jêr jo\t mbra dơi ndâk nsơm da dê, mô geh nău o\ r’ah, nklơi nău kan ta jay kơl nău kan nsum, du\t o\ r’ah ngăn, kruanh [on lan hăn bôk năp, rgo\ jă, mbơh tơih, nt^m nti gay ma [on lan g^t vât đah nău kơl bâh Đảng n’hanh ngih dak. Mpôl hên way geh nău tâm rnglăp, ua\nh nđôi tay rnăk i du\t ach o r^ ndơ\ mbơh gray ma nt^m leo, mbơh nti na nê| an [on lan manh prăk pah kan do\ng di nkô| manh kan”. 

Nău rêh [on Kroa B ăp nar rgâl mhe

 

{on Kroa B geh rlău 400 rnăk, đah rlău 2 rbăn nu^h, le\ rngôch lah [on lan rnoi Rđe. Bâh du ntu\k duh jêr mpeh rnă njrăng chính trị, du\t âk rnăk [on lan tâm [on ach o, j ingot, yơn a[aơ [on Kroa B le\ geh nău rgâl mhe âk. Nău geh aơ ntop kơl âk bâh kruanh [on Y Than. Nău pah kan du\t ntoh lư mhe aơ lah, wa le\ rgum [on lan tâm [on tâm rgop 40 rkeh prăk, tât râng nar kan gay ma [ư ntung njo\ let dak me Kroa kơl an nău hăn nsong n’hanh nchoăn rdeng bum mbo du\t dơh. Tâm nău kan rdâk njêng nkuăl [on lan mhe, nu^h [on lan [on Kroa B le\ nsrôih tâm rgop nar kan, prăk kan gay ma [ư trong ta [on, drăng điên s^t tât ta jay., wa Hòang Viết Cát, kruanh UBND xã Cuôr Đăng, nkuăl Cư Mgar an g^t:

“Nô Y Than Adrơng- kruanh [on Kroa B, nău ntop kan bâh nô đah nău kan ta ntu\k ua\nh ndum n’hanh đah ta [on r^ du\t âk ngăn. Mpôl hên rnê âk nău dơn kan ne\, ngăn lah bôl ma  mô di lah đảng viên yơn nău leo kan du\t ntoh ang. Ăp tơ\ ta ntu\k geh mbơh nău kan r^ nô du\t gơih nđơr, kan jăp đah nău kan geh pă mbơh. Năm khay mbơh [ư bôk nău kan rdâk njêng nkual [on lan mhe r^ nău kan bâh kruanh [on du\t khlay tâm nău rgo\ jă le\ soan [on lan tât râng pah kan”.

Bơi tât 7 năm [on lan knơm săch [ư kruanh [on, wa Y Than Adrơng saơ du\t ryơk rhơn, yor nău kan rgâl mhe bâh [on lan. Bôk khay 9 aơ, [on Kroa B geh UBND n’gor Daklak kơt dơn lah “[on văn hóa ntoh lư” tâm nău kan “le\ [on lan tâm rnglăp rdâk njêng nău rêh văn hóa. Kruanh [on Y Than Adrơng nơm geh pă an bằng khen, rơh aơ wa ho\ geh rnâng kan nt^m leo Tây Nguyên rnê ryơk đo\ng.

“Đah nău m^n kan lah nơm an geh [ư an [on lan le\ soan nơm nơm, geh rnôk ta măng hăn kan. Nău dơn kan đah ba lơ pă an, gâp nsrôih kan. Bôk năp lah tâm rnăk vâl nti an oh kon nti, lôch ne\ mbơh an [on lan, thôn, [on, nu^h [on lan [ư t^ng nău ntru\nh, trong kan bâh Đảng, nău kơl pháp luật bâh ngih dak, đăp mpăn nău m^n kan, pah kan jan sa, hun hao wa\ng sa rnăk vâl, mô djăt mô t^ng mpôl rlăng mpưl rlăm.

Nsrôih gay ma ntop soan ndrel đah [on lan rgâl mhe, ne\ lah nău u\ch ro\ng bâh nu^h kruanh [on le\ nuih nsum đah nău kan an [on lan.

Nu^h rblang: Thị Đoắt

 

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng