VOV4.Mnông: Gay ma kơl an nu^h [on lan geh nău geh đăp mpăn bâh pah kan tuch tăm, tâm ba năp nơh, xã Hơ Moong nkuăl Sa Thầy, Kon Tum le\ nsrôih rgo\ jă nu^h [on lan rgâl mhe tơm tăm t^ng ntrong tăm âk ntil tơm tăm. Bâh nău ngăn pah kan, nău kan aơ bôk năp le\ n’hao geh săk rnglăy âk.

 

            Lah 1 tâm âk nu^h hăn bôk năp mpeh hun hao tăm tiu ta xã Hơ Moong nkuăl Sa Thầy, n’gor Kon Tum, nô Nguyễn Công Thuỵ ta thôn Tân Sang, xã Hơ Moong an g^t, neh ntu n’hanh trôk nar ta nkual neh aơ tâm ban đah ăp nkual tăm tiu ta nkual Tây Nguyên. Yor kơt ne\, khay 7/2015, rnăk vâl le\ nsrôih tăm 1.700 jro\ng tiu tăm tâm breh đah mir cà phê. Lôch rlău 1 năm mât chăm, tơm tiu le\ hun hao du\t ueh jêng, rnoh tơm rêh geh tât rlău 99%. Bâh nău dơi bôk năp, rnăk vâl nô Thuỵ ntru\nh tăm tay 1 rbăn jro\ng tiu êng ta khay mih năm aơ. Nô Thuỵ nkoch.

            “Gâp u\ch rnoh pah kan bâh rnăk vâl hao lơn jêng gâp rgâl tơm tăm, gâp [ư. Nău aơ rnoh ntuh kơl bâh păng rlău 2-3 tơ\ tơm cà phê. Rnoh geh tơm tiu a[aơ le\ geh rlău 4-5 tơ\ tơm cà phê, jêng lah rnăk vâl le\ nănh ntuh kơl.

            Tât a[aơ, xã Hơ Moong, nkuăl Sa Thầy le\ hun hao geh rlău 5 ha tiu. Ua\nh nsum, ăp mir tiu le\ geh têh jêng, hun hao ueh. Aơ lah nău kan tơm gay ma ăp rnăk vâl nănh ntuh [ư pơk hvi ăp ntil tơm tăm geh rnoh wa\ng sakhlay aơ. Rlău ma ne\, xã Hơ Moong le\ [ư tăm tơm sa play mhe geh nău ueh jêng âk n’hanh tâm di đah neh ntu ta ntu\k kơt sầu riêng n’hanh bơ. A[aơ, ăp ntil tơm tăm aơ dôl geh nu^h [on lan tăm tâm breh ta mir cà phê gay ma dơh mât chăm. Nô Nguyễn Văn Hiếu, thôn Lơ Tu, xã Hơ Moong an g^t:

            Nău kan tăm tơm aơ he mbra dơi tăm tâm breh ndrel đah tơm cà phê kơt lah tiu, sầu riêng, bơ. Ta nău ngăn ta nkual aơ geh du đê| tơm [on lan le\ tăm n’hanh le\ geh lêh play n’hanh bu rvăt âk jêng lah gâp nchrăp tăm păng yor nău tâm di đah trôk nar n’hanh nău ueh păng ns^t tay.

            Nău dơi geh bâh ăp ntil tơm tăm mhe aơ, xã le\ do\ng rnoh kơl an bâh bôk nău kan 102 bâh chính phủ n’hanh rnoh geh bâh nu^h [on lan, [ư jur ntil tay rlău 2.700 tơm bơ n’hanh bơi tât 1 rbăn tơm sầu riêng tâm khay mih năm aơ. Wa Nguyễn Văn Niệm, kruanh UBND xã Hơ Moong an g^t:

            Ntơm nơh [on lan kanu\ng tăm êng du ntil cà phê dơm, le\ rngôch ăp rnoh neh geh tăm cà phê da dê, jêng lah nău khuch tât tâm nău tuch tăm du\t âk. Xã dôl geh nău ntru\nh lah tăm âk ntil tơm tăm ta 1 rnoh neh. Bâh nău ngăn ta ntu\k, du đê| ntil tơm tâm di, geh rnoh wa\ng sa kơt lah tiu, sầu riêng n’hanh tơm bơ, UBND xã le\ tâm rgop đah ntu\k kan ba lơ. Ntu\k kan tuch tăm mât rong n’hanh dăn nău tâm rgop bâh UBND nkuăl gay ma pơk leo ăp jrô nti kan, rgâl mhe nău kĩ thuật mât chăm tơm sầu riêng, tơm bơ n’nanh tơm tiu, gay ma [on lan geh nău g^t, do\ng kơt, mât đăp tơm tăm tơm ueh lơn.

            Rlău ma nău hun hao tơm tăm way ơm lah cà phê, bời lời, cao su, nău pơk hvi ăp ntiltơm tăm geh rnoh khlay kơt lah tiu, sầu riêng n’hanh bơ ta xã Hơ Moong, nkuăl Sa Thầy mbra kơl an [on lan geh tay nău geh ta du rnoh neh n’hanh bah ir geh nău khuch tât yor rnoh khlay ndơ tuch tăm huch hao tâm rơh a[aơ.

                                    Nu^h rblang: Thị Đoắt

 

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng