VOV4.M’nông: Lôch rlău 3 năm rdâk njêng nkual [on lan mhe, trong hăn ta xã Ia Rtô, nkuăl têh Ayun Pa, n’gor Gia Lai geh ntuh [ư du\t ueh, kơl an xã [ư lôch nău mpo\ng trong hăn mhe tâm nău mpo\ng ngih dak rdâk njêng nkual [on lan mhe. Yơn lah, mhe [ư lôch ê ho\ jo\, le\ rngôch ăp trong hăn le\ khuch da dê, mô hôm ueh. Nău ngăn aơ le\ mbơh ăp nău ôp têh mpeh nău pah kan, geh nău ôp mpeh nău dơn kan bâh n’gâng kan ta ntu\k tâm nău mât ua\nh [ư trong, rnôk nău khuch khat ndal geh rblang kơt lah du nău way, n’hanh nău tih lah ntôn le\ [on lan.

 4a.jpg

            Trong hăn ma bê tông bâh  [on Phu Ama Miêng, xã Ia Rtô, hăn nthoi Quốc lộ 25 đah nkual pah kan bâh rlău 100 rnăk [on lan tâm [on. Mhe [ư lôch 4 năm aơ, yơn măt trong kơt lah le\ khuch le\ rngôch, du\t nsuk phul ta nar trôk duh n’hanh mhir bok ta khay mih. Yuh Rah Lan Chuýt, nu^h [on lan [on Phu Ama Miêng an g^t.

            Jay gâp way hăn ta mir mbro, ăp nar hăn, rdeng bum, rdeng ba geh chôt hô ngăn. Trong bu [ư mô nâp, mô geh lu\,choih dơm, lôch [ư le\ dang dâl, rdeng ndơ dơh chôt ngăn, nar mih r^ mhir bok, nar dih r^ nsuk neh mui.

            Trong hăn mhe [ư lôch le\ khuch, geh ta le\ rngôch 4 [on, 2 thôn bâh xã Ia Rtô, nkuăl têh Ayun Pa, đah nău ueh nsum lah măt ba lơ bê tông geh chah đang, mpơl lu\ choih, [ư mô đăp mpăn ndeh klư hăn nsong. Nău du\t  êng lah, rnôk geh mbơh tât nău aơ, ngoăy tâm âk nu^h ndơn kan bâh nu^h tơm ntuh kơl, wa Phan Tấn Sỹ, groi kruanh Uỷ ban nhân dân xã Ia Rtô, mô u\ch dơn, an lah, trong khuch mô ir âk. Tât rnôk phóng viên an ua\nh rup, r^ wa Sỹ an lah, yor [on lan [ư khuch.

            Nkô| nău mpơl neh choih yor lah yor [on lan do\ng neh công nông geh jâk ir jêng lah xi măng ba lơ măt trong plôk. Ne\ lah yor nu^h [on lan mô geh mât ueh trong hăn. Lah di đah nău mpo\ng r^ păng plôk đo\ng. Hăn snong bâh năm aơ tât năm ri păng plôk dơm pa trong hăn.

            Ăp trong hăn yor n’gâng kan xã [ư tơm ntuh kơl, nkre lah ntu\k kan ua\nh nđôi nău kan jêng du đê| nău rêh bâh nkual [on lan mô ueh. Hôm nu^h [on lan r^ geh nău ôp mpeh nău mô ueh bâh trong. Nô Thon, nu^h [on lan geh jay p^t trong hăn ta [on Phu Ama Anher , ngơi:

            Trong hăn geh khuch lah yor [ư ma mô brôi neh 2 ding, rnôk geh mih lah rdu neh, rluh, xi măng 2 ding đang. Nău ne\ lah yor nu^h [ư trong , yor [ư trong mô nâp.

4b.jpg

            An geh tât rnôk ntu\k kan têh nkuăl têh Ayun Pa mô lah n’gor Gia Lai lăp kan, mơ dơi geh ơh na nê| an lah, trong hăn nkual [on lan ta xã Ia Rtô ngăch khuch, g^t di yor [ư mô nâp lah mô. Yơn lah, yor nău mât ua\nh,  mât do\ng mô tâm di lah nău na nê|. Tâm nău m^n bâh nu^h leo kan xã, trong khuch r^ nkra. Trong yor [on lan do\ng ma khuch r^ [on lan tâm rgop prăk [ư. Wa Phan Tấn Sỹ, groi kruanh UBND xã Ia Rtô lah na nê|:

            Nchrăp kan lah mpôl hên an geh nkra tay, rnoh prăk r^ rgo\ jă tay [on lan tâm rgop dơm. Rnoh prăk aơ lah ngih dak n’hanh [on lan ndrel [ư, rgo\ jă bâh [on lan. Ngih dak ntuh kơl du tơ\, ngih dak mô hôm ntuh kơl tay r^ rgo\ jă [on lan gay ma [on lan ndâk nkra. Râng geh tâm pă kan, tâm 1 thôn lah d^ng âk rnăk, d^ng âk nu^h, d^ng âk nu^h di năm pah kan, tâm pă gay ma ndrel rdâk [ư tay trong hăn. [on lan [ư khuch r^ [on lan mhâm [ư geh nău kan [ư tay trong hăn aơ gay ma dơh hăn nsong.

4c.jpg

            Gay ma nkra ueh mhe tay nău rêh ta ntu\k, [ư lôch ăp nău mpo\ng trong hăn nkual [on lan tâm bôk nău ntuh nkô| mpo\ng ngih dak mpeh rdâk njêng nkual [on lan mhe, bâh năm 2005 tât a[aơ, đah rnoh tơm prăk ngih dak n’hanh nău tâm rgop bâh [on lan, xã Ia Rtô le\ [ư bar pe jât km trong bê tông hăn lăp ta ăp thôn, [on, đah rnoh prăk bar pe jât rmen prăk. Tât a[aơ, xã le\ [ư lôch 11/19 nău mpo\ng mpeh nkual [on lan mhe, tâm ne\, geh nău mpo\ng mpeh trong hăn. Yơn lah, [ư trong hăn lôch ne\ nklơi dơm an [on lan, mô geh ntrong mât ua\nh, do\ng tâm di, kơt lah dôl geh ta ăp xã Ia Rtô, nkuăl têh Ayun Oa n’gor Gia Lai r^ mbra mô geh trong hăn gay ma dơi do\ng jo\ jong. N’hanh đah nău m^n an đah [on lan kơt ne\, r^ mô g^t mơh tât rnôk mơ d^ng geh du nkual [on lan mhe ngăn ngên geh rdâk [ư ta xã aơ.

Nu^h răk rblang: Thị Đoắt

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng