VOV4.Mnông: Ơm ôi ruk bâh nar du\t khay 4, rlău 300 nu^h [on lan ta ăp [on Plei Giang Lố 1, Giang Lố 2 n’hanh Đăk Mốt, xã Sa Loong, nkuăl Ngọc Hồi, n’gor Kon Tum le\ njôt leo ku\k, pel, xa beng…gay ma rgum [ư trong hăn tât nkual pah kan tơm bâh [on lan. Nkoch lah trong, yơn ngăn lah aơ kanu\ng lah trong hăr jê| yor [on lan pơk gay ma tât nkual mir hvi 1.500ha. bu ranh [on A Sem, [on Plei Giang Lố 2 an g^t, bar pe jât năm aơ [on lan hăn jâng ta trong neh, bum , mbo, ba geh [ư anh ta săk hăn ngai tât 5km, du\t o\ r’ah. A[aơ geh tahen Binh đoàn 15 kơl [ư trong bê tông, bu ranh [on A Sem du\t rhơn: Ntơm nơh, trong aơ [on lan hăn du\t jêr jo\t, Cty 732 saơ [on lan du\t o\ r’ah ngăn, nu^h hăn geh nu^h prah rup, geh nu^h rmanh. A[aơ, cty mât ua\nh [on lan, rvăt ndơ do\ng gay ma kơl an [on lan [ư trong hăn aơ [on lan du\t rhơn, mpôl hên du\t lah ueh ngăn”.

 

 

                 Gay ma kơl an [on lan ta xã Sa Loong [ư trong bê tông, cty 732 le\ nchrăp ơm ăp ntil ndơ kơt lah choih, lu\, xi măng, to\ng gay ma [ư trong bê tông bơi tât 1 m, jong klâp ma 3km. hăn ndrel đah [on lan, rlău 50 cán bộ, tahen, nu^h kan bâh Cty, bâh Giám đốc tât kruanh leo kan ăp mpôl pah kan le\ tât râng [ư trong đah [on lan bâh ơm ôi . nu^h jik pih, nu^h rli neh, nu^h rlu\ bê tông,, nu^h drăng rse [ư trong an so\ng…ăp nu^h du nău kan. Khay wai ta Tây Nguyên duh hô, dak rhal tuh mbe\ le\ ao yơn nđâp ma bộ đội, nđâp ma nu^h [on lan, ăp nu^h le\ nsrôih le\ nơm đah nău nsrôih [ư lôch ueh trong tâm du nar. Rnôk măt nar le\ nhâp lah rnôk trong bê tông geh [ư lôch ăp nu^h rhơn da dê. Trung uý Hoàng Thanh Bình, kruanh đội pah kan mbrô 10, cty 732, Binh đoàn 15 ngơi:Gâp nơm tâm ban kơt [on lan n’hanh nu^h kan ta ntu\k du\t rhơn, rhơn geh nău mât kơl bâh Đảng uỷ, Ban giám đốc cty an ntu\k kan [ư trong aơ. Bâh ne\, ndâk nsơm ăp nău jêr jo\t tâm khay mih, gay ma an [on lan hăn [ư mir ba dơh ueh”.

              Đah [on lan xã Sa Loong, trong bê tông bôl ma ê ho\ hvi, ê ho\ têh hvi đah ăp trong têh êng kơt trong nkuăl, trong n’gor yơn kơt ne\ lah le\ to\ng gay ma pơk luh rơh nkhêp mhe an [on lan kan lo\ mir. Bum mbo a[aơ [ưle\ dơh trong rdeng s^t, ndơ do\ng tuch tăm ns^t leo ta mir dơh lơn đo\ng. nô A Huê, nu^h [on lan [on Giang Lố 1, xã Sa Loong, nkuăl Ngọc Hồi, Kon Tum ngơi.ntơm nơh nău hăn nsong du\t jêr ngăn, [ư geh bum, mbo, ba yơn mô dơi geh rdeng. A[aơ cty 732 [ư an trong hôm, ôn lan du\t rhơn, [on lan mbra nsrôih pah kan gay ma hun hao wa\ng sa rêh jêng tay lơn.

                  Trung tá Trịnh Hà Tâm, Giám đốc cty 732, an g^t, nău tâm boh [on lan đah tahen Binh đoàn 15 n’hanh nu^h [on lan ta nkual n’har bri Ngọc Hồi le\ dêh bên tâm bar pe jât năm ba năp. Ăp năm dăch aơ, bôl ma nău wa\ng sa jêr jo\t, rnoh rtăk cao su jur thik, rnoh tăch thuk lơn , yơn cán bộ, tahen ta ăp ntu\k kan bâh cty na nao  nsrôih rgo\ jă [on lan ta ăp [on đah ăp ntrong kan na nê|, ngăn ngên kơt lah drăng điện, [ư trong. A[aơ, geh tât 60% tâm rnoh 1.200 nu^h kan kor rtăk cao su bâh ntu\k kan lah [on lan rnoi đê| ta ntu\k, geh nău rêh đăp mpăn đah rnoh prăk khay rlău 5 rkeh prăk/hê/khay. Trung tá Trịnh Hà Tâm, ngơi:Ntu\k kan tahen kan ta ntu\k saơ nu^h [on lan ta kiau meng hôm nha du\t jêr jo\t r^ mô đăp mpăn, bar pe năm aơ ntu\k kan du\t m^n rvê. Yor ne\, ntu\k kan kuăl đă le\ rngôch cán bộ, tahen, nu^h kan, nu^h pah kan tâm rgop gay ma rvăt choih, lu\, xi măng n’hanh nu^h [on lan kơl kan, ntop nar kan, gay ma khay mih nu^h [oj lan geh tăm bum geh tăch đah rnoh khlăy, mô dơi rdeng lah bu rvăt mpet rnoh mô khlay, kêng du\t [on lan ach o hôm ach o na nao.

              Ndrel gu\, ndrel sa ndrel pah kan đah [on lan jêng tahen cty 732 geh [on lan ta nkual n’har bri Sa Loong du\t ryơk rnê. Geh [on, [on lan ntơ lah [on Plei A Tâm, geh trong lôch geh [ư [on lan geh ntơ lah trong A Tâm. Ne\ lah [on lan ntơ trong, ntơ [on t^ng nu^h Giám đốc cty tahen 732, nu^h leo kan ntơm [ư ăp nău kan kơl an [on lan. Ăp nău kan, ăp trong hăn ne\ mpơl njôt le\ nău tâm ro\ng [on lan, tahen, kơl an [on lan ta n’har bri Ngọc Hồi njoat hăn nâp lơn ta trong rdâk njêng nkual wa\ng sa.

 

Nu^h rblang: Thị Đoắt

 

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương