VOV4.Mnông: Jêh rlău 5 năm mbơh [ư nău kơl trok nău mât uănh ntu\k ntô bri, n’hêl na nê| an saơ nău ăp nu\ih tơm bri lah rmôt kan jao an rnoh neh bri an nsum mpôl [on lan mât njrăng geh săk rnglay ueh, na nê| lah rnoh nău tih luật n’hu\ch âk, bri dơi mât njrăng hao ueh lơn. Nkô| trach nar aơ [ư kloh lơn săk rnglay ntrong [ư jao an bri nsum mpôl [on lan mât njrăng.

Công ty TNHH Một thành viên lâm nghiệp Đak Tô lah du ntu\k ntoh lư geh nău dơi tâm nău pă đă mât ua\nh bri an ntu\k [on lan mât ua\nh. Ntơm nơh, rnôk ê ho\ pă bri an [on lan mât ua\nh, bôl ma du\t nsrôih yơn mbôl ta aơ bluh ta ri, [ư an mô đê| rnoh bri le\ geh bu muih kăl âk. Nău aơ le\ geh rgâl rnôk ma nu^h leo kan Cty ua\nh năl, mô geh nu^h mât bri jăp ueh lơn đah ntu\k rêh jêng ta [on lan. Dơi geh kơl bâh nău kan trok nkhôm prăk an [on lan mât bri, tât a[aơ, cty TNHH Một thành viên lâm nghiệp Đak Tô le\ pă an 25 [on, ta 6 xã ta 2 nkuăl Đak Tô n’hanh Tu Mrông mât ua\nh rnoh neh bri bâh cty. Nău ngăn an saơ rnôk bri geh pă an [on lan mât ua\nh, rnoh nău [ư tih muih kăl bri le\ huch, bri geh mât ndâk nsơm ueh lơn. Wa Nguyễn Thành Chung, kruanh Hội đồng quản trị nkre kan giám đốc Cty TNHH Một thanh viên lâm nghiệp Đak Tô an g^t: saơ geh nău ueh bâh bri, nu^h [on lan âk ntu\k hôm nha tât râng êng ndrel đah cty mât tăm tay bri ta ăp rnoh neh ma ntơm nơh le\ geh ru\n in gay ma [ư mir ba.

“ Nău m^n kan bâh cty tăm bri lah tăm an [on lan. Tăm bâh năm bôk năp tât năm tal poăn tâm rnôk tăm, mât chăm [on lan geh dơn prăk kơl an bâh nău tăm, mât chăm, mât ua\nh bri. Lôch năm tal poăn hôm ma [on lan geh dơn prăk pă nkhôm an mât ua\nh bri. Mơh rnăk I mât tăm ueh tât năm tal pham tơm n’ho têh, tơm hun hao ueh [on lan kor rtăk geh âk lơn đo\ng.

Tâm nkoch mpeh nău tă kan tâm nău mât ua\nh bri, wa Dương Văn Trị, kruanh hạt kiểm lâm nkuăl Kon Braih lah na nê| an lah, ntrong kan pă bri an ăp rnăk [on lan mât ua\nh ma ăp ntu\k kan tơm bri ta nkuăl dôl[ư le\ geh mpơl saơ âk nău mô di. Bôk năm 2016, rnâng kan nkhôm trok rnoh mât ua\nh bri nkuălle\ mât kân gay ma trok tay le\ rngôch rnoh mât ua\nh n’hanh hun hao bri n’gor Kontum rnoh prăk hao tât 100 rkeh prăk bâh 21 rnăk [on lan, nkô| nău ăp rnăk aơ an geh nău muih kăl bri mô tâm di ta rnoh neh geh pă an mât ua\nh n’hanh du đê| rnoh neh bri mô to\ng nău kan ueh mât kơl nău kan mât ua\nh bri. Wa Dương Văn Trị lah na nê|, nău kan pă bri an ntu\k rêh jêng mât ua\nh tâm di lơn đah nău ngăn a[aơ.

“ Pă an ăp rnăk vâl lah hă ua\nh nđôi bri tâm ban kơt mô geh ua\nh nđôi yơn lah pă bri an [on lan ua\nh, kruanh [on pă mât, bu ranh [on mbra mbơh pă đă nar aơ 3 nu^h hăn ua\nh, bu ranh [on nchih ta ne\. lah mô hăn lah mô geh nchih. Ba kơi tay rnoh prăk ne\ ma pă an thôn, ntu\k kan rnâng kan mât ua\nh ne\ bu ndơ\ rnoh nu^h hăn kan ua\nh mât bri ăp nar aơ lah du\t ueh, a[aơ hăn ua\nh nđôi r^ kơt ne\ mơ geh săk rnglăy. Nu^h way hăn mât ua\nh mô way nkoch lah nu^h mô way hăn mât ua\nh. Nu^h [ư ueh jăp nkoch lah nu^h mô [ư jăp. Bâh ntu\k rêh jêng khân păng geh nău tâm rlong tâm ne\. lah pă jao an rnăk vâl gâp saơ nău mât ua\nh bri mô nă geh săk rnglăy âk đo\ng. geh ăp nu^h rnôk pă đă mât ua\nh bri păng hôm nha prăm, prao jât năm deh, lôch 10 năm đă mât păng le\ rlău pơh jât năm hôm mô hôm dơi mât ua\nh bri tay đo\ng.

Cty TNHH một thành viên lâm nghiệp Kon Plong a[aơ dôl mât ua\nh rlău 56 rbăn ha bri n’hanh neh bri, tâm ne\ geh bơi tât 35 rbăn ha to\ng nău pă mât ua\nh rnoh neh bri. Lvang năm 2011-2015, cty tâm kơl tâm rgop đah 665 rnăk [on lan, nu^h kan n’hanh 7 ntu\k rêh jêng ta [on lan, rmôt rnăk mât ua\nh bri. Wa Vũ Văn Bắc, giám đốc cty an g^t, saơ nău pă bri an ntu\k rêh jêng mât ua\nh, bâh bôk năm 2016, cty rgâl ndơ\ le\ rngôch pă an 41 ntu\k [on lan rêh jêng, rmôt rnăk [on lan ta 30 thôn [on. T^ng nău mbơh bâh wa Bắc, gay ma n’hao ueh nău kan bâh ntu\k rêh jêng tâm nău mât ua\nh bri, ntu\k kan mât ua\nh leo kan an geh nău rgo\ jă, ntru\t đa bu ranh [on, nu^h geh nău knơm n’hanh nu^h kan jăp blău tâm nău mât bri ta ntu\k rêh jêng.

“ Đah nu^h [on lan rnoi đê| geh nău knơm tâm [on du\t khlăy ngăn lah pă an bu ranh [on ua\nh n’hanh he an geh n’hao nău kan bâh bu ranh [on ne\ r^ mơ geh nău săk rnglay , lah he pă đă păng mât ua\nh ma mô geh nău kơl nkhôm, mô geh tâm dêh dăch đah păng lah du\t jêr. Gâp leo kan rơh rgo\ jă r[u\n nchră bu ranh [on, kruanh thôn đă ntu\k rêh jêng tâm thôn tâm rmôt nu^h I nsrôih hăn mât ua\nh bri du\t năm mbra geh nkhôm rnê âk.

Nu^h rblang: Thị Đoắt

 

 

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng