VOV4.Mnông: Ăp măng nar prăm, nar prao, n’hanh nar pơh ăp pơh, oh yuh nu^h Rđe ta [on Phơng, xã Cư Dliê Mnông, nkuălCư M’gar, n’gor Dak Lak le\ nđơr njôt s[, mâng nchih tâm jă hăn tât ngih văn hoá nsum ta [on gay ma nti rplay s[. jrô nti yoryuh H’Hồng Kđoh, kruanh chi hội bu ur [on Phơng, ntơm pơk bâh khay 10/2014, đah nău u\ch nti rplay s[ an oh yuh mô g^t s[. yuh H’Hồng an g^t:

            Oh yuh bu ur tâm [on du\t âk lah mô g^t s[, jêng nău kan hội bu ur tâm [on mô hun hao, ph yuh đă nu^h êng sâm ký săk nơm tâm ăp ntil s[ [ư. Âk tơ\ tâm mâp rgum saơ nău mô g^t s[ bâh oh yuh jêr tâm nău rêh, jêng gâp ntru\nh pơk jrô nti gay ma nti s[ an oh yuh mô g^t s[.

            Bôk Năp, yor nău m^n ji nhe\ n’hanh nău rêh jêr jo\t, oh yuh ê ho\ g^t pă dăp mông nar, jêng nău rgo\ jă pơk jrô nti du\t jêr. Nsrôih tât ăp ngih jay tâm ngơi, lôch ne\ kuăl điện thoại jă, dăn đah I sai an ur hăn nti, yuh H’Hồng hôm nha rvăt săm [u\t mâng nchih an oh yuh tât nti đo\ng. nar bôk năp, jrô nti kanu\ng geh 8 nu^h. yơn yor naư u\ch g^t nchih, g^t răk [ư an oh yuh tâm jă hăn nti âk lơn, rnoh nu^h hăn nti hao tât 44 nu^h, tâm ne\ geh âk nu^h le\ rlău 40-50 năm deh. Ăp nu^h nti le\ rlet rlău nău m^n mpeh nău bêk nhe\, jêr jo\t mpeh năm âk, nău kan mir ba ăp nar, gay ma ăp măng du\t pơh tât ta jrô nti nti s[. yuh Aduôn Sa Li, du hê nu^h nti bơi tât 50 năm deh nkoch:

            Yor u\ch g^t rplay s[ jêng gâp le\ t^ng nti, âk nu^h t^ng nti g^t rplay s[ n’hanh g^t jêng gâp t^ng nti. Măt gâp ngo đo\ng, yơn lah yor u\ch nti jêng gâp nsrôih t^ng nti. Gâp le\ âk năm deh hôm yơn hăn ta aơ ta r^ an geh g^t s[ jêng lah gâp nsrôih t^ng nti.

            Nău u\ch g^t rpay s[ mô geh đă nu^h êng sâm ký mô lah l^p ti ăp tơ\ dăn manh prăk mô lah hăn ua\nh săm nău ji, dăn an kon hăn nti…, jêng lah oh yuh du\t nsrôih. Trôk măng, yơn geh yuh hôm nha mă kon jê| tât nti. Geh ăp yuh hăn ta mir s^t, lôch n’gon mpai ê ho\ năn sông sa le\ tât nti gay ma năn mông. Yuh Aduôn Di nkoch:

            Ami Uyên nti mô so\k prăk, păng nti du\t jăp. Nău rêh păng jêr jo\t đo\ng, yơn lah păng hôm nha ntêm mông nar gay ma nti rplay s[ an hên đo\ng. tât râng nti s[ aơ gâp geh g^t âk nău mhe. Ntơm nơh gâp mô geh g^t du rplay s[, a[aơ gâp le\ g^t răk, g^t nchih hôm. Gâp u\ch hăn nti. Lah ueh Ami Uyên âk ngăn..

            Nău nsrôih bâh nu^h têh, le\ trêng an le\ ma oh kon se ta [on Phơng. Âk kon học nti tiểu học le\ ndăn ta măng hăn t^ng yuh, mê| tât jrô nti gay ma nti tay. Bâh jrô nti aơ, ăp kon học nti jrô 3-4, ta ngih nti mô g^t răk mô di dấu r^ a[aơ le\ blău răk ueh lơn. N’hanh nău khlay lơn lah le\ rngôch oh yuh ta [on Phơng le\ g^t răk, g^t nchih, dơh an nău rêh ăp nar n’hanh tâm kơt ăp nău mhe. Wa Ami Lin- kruanh Hội bu ur xã Cư Dliê M’nông, nkuăl Cư M’gar ua\nh năl.

            Nău yuh H’Hồng pơk jrô nti rplay s[ an oh yuh mô g^t s[ tâm [on lan du\t khlăy, du\t na nê|, geh nău kan khlay đah oh yuh bu ur . n’hao nău m^n kan ueh bâh bu ur, n’hao nău g^t vât an oh yuh bu ur. Bah geh yuh H’Hồng nti sơ an oh yuh mô g^t rplay s[ ma âk oh yuh tâm [on Phơng g^t nchih, g^t răk, g^t ký săk nơm. Oh yuh g^t [ư săm [u\t manh prăk ngân hàng chính sách, dăn an kon hăn nti, ua\nh săm ji an oh kon dơh đo\ng.

            Bâh nău nti rplay s[ an oh yuh, ma nău kan bu utt ta [on Phơng le\ geh âk nău rgâl mhe. Ta ăp rơh nti, yuh H’Hồng hôm nha tâm rgop ndrel ăp nău nti mpeh pháp luật, đăp mpăn hăn trong ta ăp rơh nti, nt^m mbơh an oh yuh. Năm 2015, yuh H’Hồng le\ đă ăp nu^h nti tât râng tâm rgop prăk nkrem đah le\ rnoh prăk bơi tât 20 rkeh prăk, rdâk njêng nông phe tâm kơl geh rlău 100 kg phe, n’hanh rong sur nkrem rpăk 800 rbăn prăk gay ma kơl an ăp oh yuh ach o, oh yuh geh nău rêh jêr jo\t.

            Bơi tât 2 năm ba năp, jrô nti bah yuh H’Hồng hôm nha geh mât kơt ơm. Nău nsrôih nti bâh ăp nu^h lah nău nsrôih an an yuh H’Hồng pơk jrô nti, tâm rgop nti an ăp nu^h mô g^t s[, bah nău mô g^t s[, đah nău tâm mâp rgum ntu\k kan bu ur, mbơh tơih ăp nău kan mpeh mât chăm săk soan, tuch tăm mât rong..djăt, rgo\ jă, tâm mbơh ăp  nău jêr jo\t gay ma đă oh yuh hun hao tâm nău rêh, ăp nău kan bâh mpôl kan bu ur le\ geh yuh H’Hồng mbơh [ư du\t ueh, ns^t tay nău rgâl mhe an [on lan [on Phơng.

            Kơp dơn ăp nău tâm rgop bâh yuh đah [on lan, khay 12 năm 2015, yuh H’Hồng Kđoh le\ geh rnê lah ngoăy tâm âk đại biểu bâh n’gor Dak Lak hăn râng đại hội tâm rlong ro\ng dak lam dak tal 9. yơn lah nău nkhôm rnê têh đah yuh lah nău u\ch ro\ng bâh [on lan, lah nău rgâl mhe bâh nău rêh bu ur tâm [on Phơng ăp nar lơ ma ueh lơn.

Nu^h rblang: Thị Đoắt

 

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng