VOV4.Mnông: Gay kơl oh nur rnoi mpôl đêt rklaih ach o, hao [ư ndro\ng, ăp năm bah năp, Hội liên hiệp bu ur xă Tân Cảnh, nkuăl Đak Tô (Kon Tum) rgo\ jă ntrong leo tâm rlong pah kan jan sa, hun hao wa\ng sa rnăk wâl. Bah ntrong kan aơ, âk rnăk mô knu\ng rklaih ach o, ma hôm jêng ăp nu\ih ndro\ng mhe ta [on tơm đah geh hăng rhiăng rkeh prăk du năm. Yuh Y Xiâ, kruanh chi hội bu ur thôn Đak Ri Yôp lah du hê ntoh lư kơt ne\. mô knu\ng [ư ndro\ng an êng săk nơm ma yuh hôm [ư ueh trong kan rgo\ jă kônh wa tâm [on ndrel tâm rlong [ư sa pah kan, nău rêh nar lơ hao.

            Ơi yuh Y Xiâ! Dơi g^t yuh lah ngoăy tâm âk rnăk vâl ta thôn le\ geh nău dơi tâm nău kan hun hao tơm công nghiệp, nkre đah mât rong an nău geh rhiăng rkeh prăk tâm du năm. Ntơm bâh rnăk vâl ach o jêr jo\t mhâm yuh [ư d^ng dơi rlet nău jêr jo\t hao sâm geh an rnăk vâl?

            Yuh Y Xiâ: Ntơm nơh, nău rêh rnăk gâp du\t jêr jo\t, piăng sa mô to\ng, ao nsoh mô răm. Gâp m^n rvê, m^n kan âk năm mhâm [ư manh prăk gay ma rnăk vâl gâp geh nău nơih ueh rvăt til tơm tăm, kon rong gay ma hun hao pah kan jan sa. Bâh Hội liên hiệp bu ur xã an manh, gâp manh rvăt ntil cao su gay ma tăm. N’hanh, ăp khay gâp geh nti nău kan du tơ\, cán bộ khuyến nông n’gor jur nti mbơh kĩ thuật tăm tơm cao su, tăm ba lo\ n’hanh mât rong. Bâh ăp rơh nti nău kan, săk gâp nơm le\ g^t n’hanh [ư t^ng geh săk rnglăy tâm nău pah kan. A[aơ rnăk vâl gâp geh 3 ha tơm cao su, 1 ha bời lời, 5 sào ba lo\ n’hanh 3 ha bum. Ta meng ne\, gâp hôm nha mât rong 9 mblâm ndrôk, 20 mblâm djăr..ăp năm râng geh rnăk gâp geh rlău 100 rkeh prăk.

            Yuh mbra dơi nkoch ăp nău tă kan bâh nơm gay ma dơi geh nău dơi kơt ne\ đo\ng?

           

            Yuh Y Xiâ: Gâp [a [ơ ua\nh oh yuh êng [ư, saơ khân păng pah kan dơi r^ gâp kơt nti, [ư t^ng nău di, nău ueh bâh khân păng. Săk gâp nơm ê ho\ g^t ntrong [ư gay ma hun hao wa\ng sa đo\ng. lôch geh saơ oh yuh Yuan tăm tơm cao su, tơm cà phê, bời lời…gâp le\ kơt nti n’hanh [ư t^ng. đah tơm cao su, ăp năm poh 2 tơ\ gay ma an tơm cao su geh âk rtăk.

 

            Thôn he âk năm ba năp le\ rgo\ jă nău kan tâm rlong hun hao pah kan wa\ng sa rnăk vâl, geh âk rnăk [ư t^ng. lah kruanh leo kan mpôl kan bu ur thôn Đak Ri Yôp mhâm yuh [ư ăp nău kan tâm rlong ne\ gay ma geh săk rnglăy eh?

 

            Yuh Y Xiâ: ăp khay, gâp way leo rơh r[u\n nchră mbơh tơih an oh yuh tâm thôn g^t mpeh ntrong pah kan jan sa, nău tăm tơm si, ntrong mât rong geh săk rnglăy. Nkoch tơih tât oh yuh tâm thôn [on mât kloh ueh ngih jay. Jik pih, mpêh ndok văr ne\, mât đăp mpăn ntu\k gu\ rêh, mât kloh ueh ntu\k gu\ nsum an thôn [on; bonh đă ăp rnăk vâl [ư t^ng nău kan mô deh kon tal 3, đă oh yuh mô t^ng nău chroh Hà Mòn; ăp nar lễ kơt lah nar 8/2 hên way mât nău kan tâm rlong gay ma vơt rhơn nar lam ntur neh an bu ur; nău kan njrăng rdâng đah ach o n’hanh plơ\ tay ach o le\ geh mât leo, kơl an oh yuh g^t ntrong pah kan jan sa, rlet rlău nău jêr jo\t; ăp oh kon său tâm thôn le\ geh hăn nti, gơih nđơr, na nê| geh du đê| mon le\ dơi lăp nti đại học… 

            Đah ăp rnăk hôm jêr jo\t, mhâm yuh kơl an rnăk vâl khân păng n’hanh mhâm [ư eh?

 

            Yuh Y Xiâ: Tâm ba năp nơh, tâm thôn geh du đê| oh yuh jêr jo\t, gâp an khân păng manh 1 mô lah 2 rkeh, an manh mô so\k prăk kon. Gâp hôm an khân păng manh phe, ntil ba, ntil tơm tăm êng. Na nê| gâp le\ kơl an ăp yuh Y Nhát, Y Khum, Y Bít, Y Mrek, Y Đăm… a[aơ ăp oh yuh ma geh gâp kơl le\ pah kan hao da dê. Le\ nău geh bâh khân păng a[aơ râng geh rlău 100 rkeh prăk đo\ng.

 

            Năm mhe tât, mơh nău yuh nchrăp an rnăk vâl nơm n’hanh [on lan tâm thôn eh?

           

            Yuh Y Xiâ: Tâm năm mhe aơ, gâp mbra ku^h 2 ntu rong ka. Kơt nti tay ăp oh yuh êng mpeh nău mât rong ka gay ma geh săk rnglăy âk. Ta meng ne\, gâp geh nău nchrăp rong kik xiêm, kik tâm ntu ka, gâp m^n, rnăk vâl gâp mbra hun hao lơn . tâm năm mhe aơ, gâp dăn mbah rhơn [on lan tâm thôn lah êng, [on lan ăp mpôl rnoi lam dak lah nsum săk dăng lăng ngăch, ăp nar lơ ma g^t ntrong pah kan mhe an rnăk vâl ăp nar lơ ma hun hao. Kơt nti tay nău pah kan jan sa mhe gay ma [ư geh âk drăp ndơ, ndơ do\ng to\ng ăp lơn đah năm ba năp.

 

          Dăn lah ueh yuh le\ ntêm mông nar an rơh tâm ngơi aơ.

Nu^h rblang: Thị Đoắt

 

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng